Poème-France.com

Poeme : Pourquoi T’As Fais Tout Sa ? ?Pourquoi T’As Fais Tout Sa ? ?

Pourquoi je me rappelle encore te ton visage
Alors que tu as su vite tourner la page
Pourquoi tu aimes une autre
Alors que je pleurs toutes les larmes du monde
Je suis sur que tu savais que je t’aimais
Mais que tu t’en foutais
J’ai pleuré, essayée de te retenir
Mais tu as quand même décidé de partir
Alors,
Il me reste quoi aujourd’hui
Pleurer, regretter
Me résigner à la vie ?
Écrire ma douleur
Tout ce que j’ai sur le cœur
Mais sa sert à quoi
Car même à ça tu ne reviendrais pas
Pourquoi t’ai-je rencontré
Pourquoi là-bas n’es tu pas resté
Pourquoi est tu venu ici
Pour me voir pleurer, souffrir et supplier pour ensuite partir

Je devrais te détester
Je ne sais même plus
Comment je fais pour t’aimer
Et te faire regretter de tout ce que tu m’as volé
Je ne saurais comment
Reprendre mon cœur
Qui est avec toi, quelque part ailleurs
Tite_Rose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ʒə mə ʁapεllə ɑ̃kɔʁə tə tɔ̃ vizaʒə
alɔʁ kə ty a sy vitə tuʁne la paʒə
puʁkwa ty εməz- ynə otʁə
alɔʁ kə ʒə plœʁ tutə lε laʁmə- dy mɔ̃də
ʒə sɥi syʁ kə ty savε kə ʒə tεmε
mε kə ty tɑ̃ futε
ʒε pləʁe, esεje də tə ʁətəniʁ
mε ty a kɑ̃ mεmə deside də paʁtiʁ
alɔʁ,
il mə ʁεstə kwa oʒuʁdɥi
pləʁe, ʁəɡʁεte
mə ʁeziɲe a la vi ?
ekʁiʁə ma dulœʁ
tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ
mε sa sεʁ a kwa
kaʁ mεmə a sa ty nə ʁəvjɛ̃dʁε pa
puʁkwa tε ʒə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
puʁkwa la ba nε ty pa ʁεste
puʁkwa ε ty vəny isi
puʁ mə vwaʁ pləʁe, sufʁiʁ e syplje puʁ ɑ̃sɥitə paʁtiʁ

ʒə dəvʁε tə detεste
ʒə nə sε mεmə plys
kɔmɑ̃ ʒə fε puʁ tεme
e tə fεʁə ʁəɡʁεte də tu sə kə ty ma vɔle
ʒə nə soʁε kɔmɑ̃
ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ kœʁ
ki εt- avεk twa, kεlkə paʁ ajœʁ