Poème-France.com

Poeme : Mon Cher Ange De NuitMon Cher Ange De Nuit

Toi qui erres dans mon âme épuiser
Toi qui a su trouver les mots pour me faire souffrir
Pourquoi tien tu absolument a m’achever ?
Grâce à toi j’ai le mal de vivre !

Tu est toujours la au plus profond de moi
Détruisant chaque partie de mon âme
Mon âme toujours ivre de toi !
Mais pourquoi es que c’est moi qui porte se lourd blâme ?

Tu t’accroches à mon cœur
M’envaissant de la pire souffrance
Laisse dont mourir cette âme en pleurs
Et laisse moi entre le vide et l’évidence !

Moi qui avais cru pouvoir croire en une quelconque histoire
Mais c’est à force de peine et de douleur
Que j’ai étouffer mes espoirs
Et que je t’ai laisser m’arracher mon bonheur !

Mais tu es toujours la de plus en plus présent
De jour comme de nuit
Je pris pour que le temps passe
Et que dans mon âme tu meurs mon cher ange de nuit
-0Titefleur-0

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki eʁə- dɑ̃ mɔ̃n- amə epɥize
twa ki a sy tʁuve lε mo puʁ mə fεʁə sufʁiʁ
puʁkwa tjɛ̃ ty absɔlymɑ̃ a maʃəve ?
ɡʁasə a twa ʒε lə mal də vivʁə !

ty ε tuʒuʁ la o plys pʁɔfɔ̃ də mwa
detʁɥizɑ̃ ʃakə paʁti də mɔ̃n- amə
mɔ̃n- amə tuʒuʁz- ivʁə də twa !
mε puʁkwa ε kə sε mwa ki pɔʁtə sə luʁ blamə ?

ty takʁoʃəz- a mɔ̃ kœʁ
mɑ̃vεsɑ̃ də la piʁə sufʁɑ̃sə
lεsə dɔ̃ muʁiʁ sεtə amə ɑ̃ plœʁ
e lεsə mwa ɑ̃tʁə lə vidə e levidɑ̃sə !

mwa ki avε kʁy puvwaʁ kʁwaʁə ɑ̃n- ynə kεlkɔ̃kə istwaʁə
mε sεt- a fɔʁsə də pεnə e də dulœʁ
kə ʒε etufe mεz- εspwaʁ
e kə ʒə tε lεse maʁaʃe mɔ̃ bɔnœʁ !

mε ty ε tuʒuʁ la də plysz- ɑ̃ plys pʁezɑ̃
də ʒuʁ kɔmə də nɥi
ʒə pʁi puʁ kə lə tɑ̃ pasə
e kə dɑ̃ mɔ̃n- amə ty mœʁ mɔ̃ ʃεʁ ɑ̃ʒə də nɥi