Poème-France.com

Poeme : Comment Te Dire ? ?Comment Te Dire ? ?

Comment pourrai-je un jour te révéler cette profonde peur
De revoir hurler mon cœur !
Mais je n’y peut rien j’ai l’impression de revivre
Quand j’aperçois ton merveilleux sourire !

Je c bien que tout finiras dans les larmes
Mais j’abandonne, j’abaisse les armes
Alors tout recommence a zéro mais je ni peut rien
Mais j’aperçois déjà mon futur chagrin

Mais tu as su toucher le cœur meurtrie
Et caresser l’âme pratiquement guérie
Je me suis tromper moi qui ne croyais plus jamais être capable d’aimer
Mais on ne peut empêcher un cœur d’aimer

Mais tout fini comme je lavais prédis
Je suis toujours la a pleurer mon cœur meurtrie
A regarder mon âme qui peut a peut meurt
Tranquillement avec sa douleur ! !
-0Titefleur-0

PostScriptum

Nous somme tous condamner a revivre toujours la même douleur ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə œ̃ ʒuʁ tə ʁevele sεtə pʁɔfɔ̃də pœʁ
də ʁəvwaʁ yʁle mɔ̃ kœʁ !
mε ʒə ni pø ʁjɛ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də ʁəvivʁə
kɑ̃ ʒapεʁswa tɔ̃ mεʁvεjø suʁiʁə !

ʒə se bjɛ̃ kə tu finiʁa dɑ̃ lε laʁmə
mε ʒabɑ̃dɔnə, ʒabεsə lεz- aʁmə
alɔʁ tu ʁəkɔmɑ̃sə a zeʁo mε ʒə ni pø ʁjɛ̃
mε ʒapεʁswa deʒa mɔ̃ fytyʁ ʃaɡʁɛ̃

mε ty a sy tuʃe lə kœʁ məʁtʁi
e kaʁese lamə pʁatikəmɑ̃ ɡeʁi
ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe mwa ki nə kʁwajε plys ʒamεz- εtʁə kapablə dεme
mεz- ɔ̃ nə pø ɑ̃pεʃe œ̃ kœʁ dεme

mε tu fini kɔmə ʒə lavε pʁedi
ʒə sɥi tuʒuʁ la a pləʁe mɔ̃ kœʁ məʁtʁi
a ʁəɡaʁde mɔ̃n- amə ki pø a pø məʁ
tʁɑ̃kjmɑ̃ avεk sa dulœʁ ! !