Poème-France.com

Poeme : Je Me Battrai Pour ToiJe Me Battrai Pour Toi

Je me battrai pour toi,
Je n’attendrai que toi.
J’attendrai le temps qu’il faudra,
Toute une vie s’il le faut,
Mais j’attendrai d’être avec toi, crois-moi !

Je me battrai contre le temps,
Pour accélèrer l’approche de cet instant
Je me battrai contre le destin,
Pour changer à jamais nos lendemains

Je me battrai contre toi-même,
Pour te convaincre que mon cœur saura te dire « je t’aime »

J’attendrai que tu me donnes le bonheur
Dont j’ai le droit d’être comblée,
J’attendrai chaque seconde, chaque heure de l’infini,
J’attendrai toute une vie, j’attendrai toute ma vie,
Mais j’attendrai, je t’attendrai, je le promets !

Je me battrai pour toi, je n’attendrai que toi
Mais je t’en prie dépêche toi,
Car une vie, même très belle,
Sera des plus tristes sans toi…

Alors pourquoi attendre, pourquoi se battre,
Si la vie ne me fait pas cadeau de tes bras ? …
Titenati

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə batʁε puʁ twa,
ʒə natɑ̃dʁε kə twa.
ʒatɑ̃dʁε lə tɑ̃ kil fodʁa,
tutə ynə vi sil lə fo,
mε ʒatɑ̃dʁε dεtʁə avεk twa, kʁwa mwa !

ʒə mə batʁε kɔ̃tʁə lə tɑ̃,
puʁ akselεʁe lapʁoʃə də sεt ɛ̃stɑ̃
ʒə mə batʁε kɔ̃tʁə lə dεstɛ̃,
puʁ ʃɑ̃ʒe a ʒamε no lɑ̃dəmɛ̃

ʒə mə batʁε kɔ̃tʁə twa mεmə,
puʁ tə kɔ̃vɛ̃kʁə kə mɔ̃ kœʁ soʁa tə diʁə « ʒə tεmə »

ʒatɑ̃dʁε kə ty mə dɔnə lə bɔnœʁ
dɔ̃ ʒε lə dʁwa dεtʁə kɔ̃ble,
ʒatɑ̃dʁε ʃakə səɡɔ̃də, ʃakə œʁ də lɛ̃fini,
ʒatɑ̃dʁε tutə ynə vi, ʒatɑ̃dʁε tutə ma vi,
mε ʒatɑ̃dʁε, ʒə tatɑ̃dʁε, ʒə lə pʁɔmε !

ʒə mə batʁε puʁ twa, ʒə natɑ̃dʁε kə twa
mε ʒə tɑ̃ pʁi depεʃə twa,
kaʁ ynə vi, mεmə tʁε bεllə,
səʁa dε plys tʁistə sɑ̃ twa…

alɔʁ puʁkwa atɑ̃dʁə, puʁkwa sə batʁə,
si la vi nə mə fε pa kado də tε bʁa ? …