Poème-France.com

Poeme : Derniere ChanceDerniere Chance

C’est à toi que ce poème est dédié
C’est pour toi que mon cœur écrit
Malgré tout je reste persuadée
Que sans toi plus de sens n’a la vie

Je me sens prête à t’affronter
Dans la plus belle des sincérités
Et même si tu refuses d’y croire
Laisse moi te prouver
Que je peux t’offrir l’une de tes plus belles histoires

Chaque jour sans toi est un supplice
La tristesse me ronge, même dans mes songes
Mon cœur saigne, je regrette
J’ai trop de peine, j’ai mal à la tête

Les larmes de mes remords tombent trop vite sur ce papier
Demande à ton cœur s’il pourra un jour me pardonner
En attendant, afin de vivre une merveilleuse romance,
Acceptes-tu de me laisser une seconde… et dernière chance ? …
Titenati

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- a twa kə sə pɔεmə ε dedje
sε puʁ twa kə mɔ̃ kœʁ ekʁi
malɡʁe tu ʒə ʁεstə pεʁsɥade
kə sɑ̃ twa plys də sɑ̃s na la vi

ʒə mə sɑ̃s pʁεtə a tafʁɔ̃te
dɑ̃ la plys bεllə dε sɛ̃seʁite
e mεmə si ty ʁəfyzə di kʁwaʁə
lεsə mwa tə pʁuve
kə ʒə pø tɔfʁiʁ lynə də tε plys bεlləz- istwaʁə

ʃakə ʒuʁ sɑ̃ twa εt- œ̃ syplisə
la tʁistεsə mə ʁɔ̃ʒə, mεmə dɑ̃ mε sɔ̃ʒə
mɔ̃ kœʁ sεɲə, ʒə ʁəɡʁεtə
ʒε tʁo də pεnə, ʒε mal a la tεtə

lε laʁmə- də mε ʁəmɔʁd tɔ̃be tʁo vitə syʁ sə papje
dəmɑ̃də a tɔ̃ kœʁ sil puʁʁa œ̃ ʒuʁ mə paʁdɔne
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, afɛ̃ də vivʁə ynə mεʁvεjøzə ʁɔmɑ̃sə,
aksεptə ty də mə lεse ynə səɡɔ̃də… e dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə ? …