Poème-France.com

Poeme : Je Ne Peux Pas CroireJe Ne Peux Pas Croire

Je ne peux pas croire que tu as tout oublier,
Ne me dis pas que tout ce que tu m’as dit n’était que du vent,
Je crois que ça ne s’envole pas comme ça, des sentiments,
Même si elle est arrivée, souviens-toi que tu as prétendu m’aimer.

Est-ce que je dois disparaître,
Rester dans mon cœur, veut-tu me le permettre ?
Deviendrai-je rien qu’un flou souvenir,
Que le temps fait incroyablement partir ! .

Est-ce seulement une tactique,
Pour me forcer à rendre mon amour pour toi publique,
Je ne sais plus quoi dire, ni quoi penser,
Tu détruis en un clin d’œil, l’espoir que tu t’amuse à me donner.

Je sens pourtant que je serai prête à t’attendre toute ma vie,
Que tu te décide à m’aimer vraiment aussi,
Même si tout est contre moi,
Je te jure qu’un jour, tu seras à moi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pø pa kʁwaʁə kə ty a tut- ublje,
nə mə di pa kə tu sə kə ty ma di netε kə dy vɑ̃,
ʒə kʁwa kə sa nə sɑ̃vɔlə pa kɔmə sa, dε sɑ̃timɑ̃,
mεmə si εllə εt- aʁive, suvjɛ̃ twa kə ty a pʁetɑ̃dy mεme.

ε sə kə ʒə dwa dispaʁεtʁə,
ʁεste dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, vø ty mə lə pεʁmεtʁə ?
dəvjɛ̃dʁε ʒə ʁjɛ̃ kœ̃ flu suvəniʁ,
kə lə tɑ̃ fε ɛ̃kʁwajabləmɑ̃ paʁtiʁ ! .

ε sə sələmɑ̃ ynə taktikə,
puʁ mə fɔʁse a ʁɑ̃dʁə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa pyblikə,
ʒə nə sε plys kwa diʁə, ni kwa pɑ̃se,
ty detʁɥiz- ɑ̃n- œ̃ klɛ̃ dœj, lεspwaʁ kə ty tamyzə a mə dɔne.

ʒə sɑ̃s puʁtɑ̃ kə ʒə səʁε pʁεtə a tatɑ̃dʁə tutə ma vi,
kə ty tə desidə a mεme vʁεmɑ̃ osi,
mεmə si tut- ε kɔ̃tʁə mwa,
ʒə tə ʒyʁə kœ̃ ʒuʁ, ty səʁaz- a mwa.