Poème-France.com

Poeme : Le Temps M’Apprendra SûrementLe Temps M’Apprendra Sûrement

Je n’ai jamais su vraiment aimer,
Aujourd’hui, je sais que je te veux,
Je pourrais te supplier,
Je veux juste que tu m’aides à réaliser le cher de mes vœux.

Le temps m’apprendra sûrement,
Ce qu’est aimer vraiment,
Il me montrera comment échanger,
Que l’amour se n’est pas que donner ! .

Je pleure quand je t’attends,
Seule, le soir dans mon lit,
Même si je peux le faire toute ma vie,
Je veux le faire avec toi, uniquement.

Et demain, quand il n’y aura plus dans mes yeux,
Aucunes larmes, pour évacuer ma peine,
Je ferai passer pour merveilleux,
Ce qu’il n’y a jamais eu, dans tes soi-disant je t’aime.

Le temps m’apprendra sûrement,
Ce qu’est aimer vraiment,
Il me montrera comment échanger,
Que l’amour se n’est pas que donner ! .

Et si un jour, je guéris,
Je te rangerai dans un coin de ma vie,
Pour que lors des moments de souvenirs,
Tu puisses subitement resurgir.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε ʒamε sy vʁεmɑ̃ εme,
oʒuʁdɥi, ʒə sε kə ʒə tə vø,
ʒə puʁʁε tə syplje,
ʒə vø ʒystə kə ty mεdəz- a ʁealize lə ʃεʁ də mε veyks.

lə tɑ̃ mapʁɑ̃dʁa syʁəmɑ̃,
sə kεt- εme vʁεmɑ̃,
il mə mɔ̃tʁəʁa kɔmɑ̃ eʃɑ̃ʒe,
kə lamuʁ sə nε pa kə dɔne ! .

ʒə plœʁə kɑ̃ ʒə tatɑ̃,
sələ, lə swaʁ dɑ̃ mɔ̃ li,
mεmə si ʒə pø lə fεʁə tutə ma vi,
ʒə vø lə fεʁə avεk twa, ynikəmɑ̃.

e dəmɛ̃, kɑ̃t- il ni oʁa plys dɑ̃ mεz- iø,
okynə laʁmə, puʁ evakɥe ma pεnə,
ʒə fəʁε pase puʁ mεʁvεjø,
sə kil ni a ʒamεz- y, dɑ̃ tε swa dizɑ̃ ʒə tεmə.

lə tɑ̃ mapʁɑ̃dʁa syʁəmɑ̃,
sə kεt- εme vʁεmɑ̃,
il mə mɔ̃tʁəʁa kɔmɑ̃ eʃɑ̃ʒe,
kə lamuʁ sə nε pa kə dɔne ! .

e si œ̃ ʒuʁ, ʒə ɡeʁi,
ʒə tə ʁɑ̃ʒəʁε dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də ma vi,
puʁ kə lɔʁ dε mɔmɑ̃ də suvəniʁ,
ty pɥisə sybitəmɑ̃ ʁəsyʁʒiʁ.