Poème-France.com

Poeme : Entre Vous 2Entre Vous 2

Je suis là, entre vous deux,
Et je ne te vois plus vraiment avec les mêmes yeux,
Si demain me venais l’envie de détruire ce monde merveilleux,
Sur qui rejetterais-tu la faute, sur toi, moi, ou nous deux.

Tout le monde dit qu’un amour à distance ne peut pas marcher,
Moi, je te jure que je vais faire tout pour montrer que c’est vrai,
Elle t’aime, mais pas autant que moi,
Elle ne pourra pas te donner, ce que je pourrais de donner, moi.

Je continue à t’écouter parler,
Et je me dis que c’est réponse à elle, sont trop mince pour être vrai,
Pourtant, je sais que je ne te laisserais pas pleurer,
Le jour ou, tu me diras qu’elle t’a abandonné.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi la, ɑ̃tʁə vu dø,
e ʒə nə tə vwa plys vʁεmɑ̃ avεk lε mεməz- iø,
si dəmɛ̃ mə vənε lɑ̃vi də detʁɥiʁə sə mɔ̃də mεʁvεjø,
syʁ ki ʁəʒεtəʁε ty la fotə, syʁ twa, mwa, u nu dø.

tu lə mɔ̃də di kœ̃n- amuʁ a distɑ̃sə nə pø pa maʁʃe,
mwa, ʒə tə ʒyʁə kə ʒə vε fεʁə tu puʁ mɔ̃tʁe kə sε vʁε,
εllə tεmə, mε pa otɑ̃ kə mwa,
εllə nə puʁʁa pa tə dɔne, sə kə ʒə puʁʁε də dɔne, mwa.

ʒə kɔ̃tinɥ a tekute paʁle,
e ʒə mə di kə sε ʁepɔ̃sə a εllə, sɔ̃ tʁo mɛ̃sə puʁ εtʁə vʁε,
puʁtɑ̃, ʒə sε kə ʒə nə tə lεsəʁε pa pləʁe,
lə ʒuʁ u, ty mə diʁa kεllə ta abɑ̃dɔne.