Poème-France.com

Poeme : Lettre À ToiLettre À Toi

J’écris juste c’est quelques mots pour tout t’avouer,
Je crois que dès les premières minutes, je t’es aimée,
Seul la peur m’a fait reculer,
L’inconnu m’a un peu freiner.

Aujourd’hui, il n’y a plus que moi,
Il y a aussi, cette fille qui s’est glissée devant moi,
Elle a profitée de ma faiblesse,
Pour aggraver ma tristesse.

Toi, bien sûr tu n’as rien vu,
Elle brillait de partout, qui ne l’aurait pas reconnue,
Pourtant sa présence est bancale,
Les couleurs de votre histoire sont beaucoup trop pâles.

J’ai plus d’une longueur d’avance sur elle,
Je ne gâcherais pas un cadeau pareil,
Je ne suis pas une fille méchante,
Je saisis juste la chance qui ce présente.

Elle est à des centaines de kilomètres,
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me permettre,
Imagine qu’elle rencontre un jour un garçon,
Elle fera de la même façon.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒekʁi ʒystə sε kεlk mo puʁ tu tavue,
ʒə kʁwa kə dε lε pʁəmjεʁə minytə, ʒə tε εme,
səl la pœʁ ma fε ʁəkyle,
lɛ̃kɔny ma œ̃ pø fʁεne.

oʒuʁdɥi, il ni a plys kə mwa,
il i a osi, sεtə fijə ki sε ɡlise dəvɑ̃ mwa,
εllə a pʁɔfite də ma fεblεsə,
puʁ aɡʁave ma tʁistεsə.

twa, bjɛ̃ syʁ ty na ʁjɛ̃ vy,
εllə bʁijε də paʁtu, ki nə loʁε pa ʁəkɔnɥ,
puʁtɑ̃ sa pʁezɑ̃sə ε bɑ̃kalə,
lε kulœʁ də vɔtʁə istwaʁə sɔ̃ boku tʁo palə.

ʒε plys dynə lɔ̃ɡœʁ davɑ̃sə syʁ εllə,
ʒə nə ɡaʃəʁε pa œ̃ kado paʁεj,
ʒə nə sɥi pa ynə fijə meʃɑ̃tə,
ʒə sεzi ʒystə la ʃɑ̃sə ki sə pʁezɑ̃tə.

εllə εt- a dε sɑ̃tεnə də kilɔmεtʁə,
ʒə nə vwa pa puʁkwa ʒə nə puʁʁε pa mə pεʁmεtʁə,
imaʒinə kεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə œ̃ ʒuʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃,
εllə fəʁa də la mεmə fasɔ̃.