Poème-France.com

Poeme : Sache QueSache Que

Je ne sais pas si c’est pour toi un jeu,
Mais je ne crois pas que tu gagneras,
Je pense avoir deviner ce que tu veux.

Tu veux que je croie que tu vis très bien sans moi,
Dans ces cas là, je crois que je ne te mérite pas,
Je ne veux pas d’un garçon qui fait ça.

Pourtant je t’aime et pour toi, je ferai n’importe quoi,
Mais toi, tu préfère compliquer tout ça,
Je respecte, c’est ton choix.

Mais sache que la vie ne me permettra pas d’attendre,
Que d’autres sont capables de dire les mêmes mots tendres,
Et que je ne pourrais pas toujours attendre après toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε pa si sε puʁ twa œ̃ ʒø,
mε ʒə nə kʁwa pa kə ty ɡaɲəʁa,
ʒə pɑ̃sə avwaʁ dəvine sə kə ty vø.

ty vø kə ʒə kʁwa kə ty vis tʁε bjɛ̃ sɑ̃ mwa,
dɑ̃ sε ka la, ʒə kʁwa kə ʒə nə tə meʁitə pa,
ʒə nə vø pa dœ̃ ɡaʁsɔ̃ ki fε sa.

puʁtɑ̃ ʒə tεmə e puʁ twa, ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa,
mε twa, ty pʁefεʁə kɔ̃plike tu sa,
ʒə ʁεspεktə, sε tɔ̃ ʃwa.

mε saʃə kə la vi nə mə pεʁmεtʁa pa datɑ̃dʁə,
kə dotʁə- sɔ̃ kapablə də diʁə lε mεmə mo tɑ̃dʁə,
e kə ʒə nə puʁʁε pa tuʒuʁz- atɑ̃dʁə apʁε twa.