Poème-France.com

Poeme : A Toi Qui AimeA Toi Qui Aime

À toi qui aime,
Je dirai bravo,
Je te demanderai de considérer ça comme un cadeau.

À toi qui aime,
Je dirai que ce n’est pas toujours aussi beau,
Je dirai aussi que l’amour se n’est pas que des mots.

À toi qui désire tant,
Je dirai qu’on ne désire pas sans sentiments,
J’ajouterai qu’on ne force pas quelqu’un à nous trouver attirant.

À toi qui fait souffrir de temps en temps,
Je ne me permettrais pas de juger tes faux pas,
Je penserai seulement que cette fille, tu ne l’as mérite pas.

À toi qui as ton premier chagrin d’amour,
Je te promettrais que se n’est pas pour toujours,
Qu’avec le temps tout s’en va ! .

À toi qui pleure toutes les larmes de ton corps,
Je te dirai qu’il faut être très fort,
Parce que dans quelques mois, pour cette autre, ton cœur s’emballera
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa ki εmə,
ʒə diʁε bʁavo,
ʒə tə dəmɑ̃dəʁε də kɔ̃sideʁe sa kɔmə œ̃ kado.

a twa ki εmə,
ʒə diʁε kə sə nε pa tuʒuʁz- osi bo,
ʒə diʁε osi kə lamuʁ sə nε pa kə dε mo.

a twa ki deziʁə tɑ̃,
ʒə diʁε kɔ̃ nə deziʁə pa sɑ̃ sɑ̃timɑ̃,
ʒaʒutəʁε kɔ̃ nə fɔʁsə pa kεlkœ̃ a nu tʁuve atiʁɑ̃.

a twa ki fε sufʁiʁ də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃,
ʒə nə mə pεʁmεtʁε pa də ʒyʒe tε fo pa,
ʒə pɑ̃səʁε sələmɑ̃ kə sεtə fijə, ty nə la meʁitə pa.

a twa ki a tɔ̃ pʁəmje ʃaɡʁɛ̃ damuʁ,
ʒə tə pʁɔmεtʁε kə sə nε pa puʁ tuʒuʁ,
kavεk lə tɑ̃ tu sɑ̃ va ! .

a twa ki plœʁə tutə lε laʁmə- də tɔ̃ kɔʁ,
ʒə tə diʁε kil fo εtʁə tʁε fɔʁ,
paʁsə kə dɑ̃ kεlk mwa, puʁ sεtə otʁə, tɔ̃ kœʁ sɑ̃balʁa