Poème-France.com

Poeme : Je Suis MaladeJe Suis Malade

Je suis malade,
Je suis malade de toi,
Je souffre jour et nuit,
Je souffre de la voir avec toi,
Je voudrais mourir, au beau milieu d’une forêt, au cours d’une ballade,
Je veux devenir invisible, je veux passer au travers de mes soucis.

Je ne guérirais jamais,
Je devrais vivre toute la vie avec ma douleur,
De tes douces mains, tu as arraché mon pauvre petit cœur,
A quoi me servirait-il maintenant,
Je sais que ça ne s’arrangera pas avec le temps,
Je serai contraint et forcée de souffrir et cela ne cessera jamais.

Tu es mon seul remède,
Il n’y a que toi que je puisse qualifier d’aide,
Tu es le seul à pouvoir me guérir,
Il n’y a qu’avec toi que je pourrais ne plus souffrir,
Je t’aime et je ne cesserai jamais de t’aimer,
Je passerais ma vie à t’attendre, à te rêver.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi maladə,
ʒə sɥi maladə də twa,
ʒə sufʁə ʒuʁ e nɥi,
ʒə sufʁə də la vwaʁ avεk twa,
ʒə vudʁε muʁiʁ, o bo miljø dynə fɔʁε, o kuʁ dynə baladə,
ʒə vø dəvəniʁ ɛ̃viziblə, ʒə vø pase o tʁavεʁ də mε susi.

ʒə nə ɡeʁiʁε ʒamε,
ʒə dəvʁε vivʁə tutə la vi avεk ma dulœʁ,
də tε dusə mɛ̃, ty a aʁaʃe mɔ̃ povʁə pəti kœʁ,
a kwa mə sεʁviʁε til mɛ̃tənɑ̃,
ʒə sε kə sa nə saʁɑ̃ʒəʁa pa avεk lə tɑ̃,
ʒə səʁε kɔ̃tʁɛ̃ e fɔʁse də sufʁiʁ e səla nə sesəʁa ʒamε.

ty ε mɔ̃ səl ʁəmεdə,
il ni a kə twa kə ʒə pɥisə kalifje dεdə,
ty ε lə səl a puvwaʁ mə ɡeʁiʁ,
il ni a kavεk twa kə ʒə puʁʁε nə plys sufʁiʁ,
ʒə tεmə e ʒə nə sesəʁε ʒamε də tεme,
ʒə pasəʁε ma vi a tatɑ̃dʁə, a tə ʁεve.