Poème-France.com

Poeme : Petite SoeurPetite Soeur

La cloche sonne, la journée est finie.
Je dis au revoir à jenny et à Fred aussi.
Dehors la pluie a tombée toute la journée,
Si je ne presse pas le pas, je serai forcée de rentrer à pied.

Je viens de terminer mes devoirs,
Je me sens fatiguée, pourtant il n’est pas tard.
Il fait presque nuit dehors mais ma sœur n’est toujours pas rentrée,
Ma mère se demande où elle a bien pue passer.

Je décide d’aller la chercher,
C’est chez son petit ami que je vais en premier.
Mais il m’annonce simplement,
Qu’il ne l’aime plus depuis longtemps !

Je téléphone mais personne ne répond,
J’insiste mais j’entends toujours le même son.
Je rentre chez moi,
Peut-être qu’elle y sera.

Pourtant, elle n’est toujours pas là,
Ma mère pleure, mon frère dans ses bras.
Je comprends alors ce qui vient de se passer,
Noyer dans son chagrin d’amour, elle s’est suicidée.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la kloʃə sɔnə, la ʒuʁne ε fini.
ʒə di o ʁəvwaʁ a ʒεni e a fʁεd osi.
dəɔʁ la plɥi a tɔ̃be tutə la ʒuʁne,
si ʒə nə pʁεsə pa lə pa, ʒə səʁε fɔʁse də ʁɑ̃tʁe a pje.

ʒə vjɛ̃ də tεʁmine mε dəvwaʁ,
ʒə mə sɑ̃s fatiɡe, puʁtɑ̃ il nε pa taʁ.
il fε pʁεskə nɥi dəɔʁ mε ma sœʁ nε tuʒuʁ pa ʁɑ̃tʁe,
ma mεʁə sə dəmɑ̃də u εllə a bjɛ̃ pɥ pase.

ʒə desidə dale la ʃεʁʃe,
sε ʃe sɔ̃ pəti ami kə ʒə vεz- ɑ̃ pʁəmje.
mεz- il manɔ̃sə sɛ̃pləmɑ̃,
kil nə lεmə plys dəpɥi lɔ̃tɑ̃ !

ʒə telefɔnə mε pεʁsɔnə nə ʁepɔ̃,
ʒɛ̃sistə mε ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ lə mεmə sɔ̃.
ʒə ʁɑ̃tʁə ʃe mwa,
pø tεtʁə kεllə i səʁa.

puʁtɑ̃, εllə nε tuʒuʁ pa la,
ma mεʁə plœʁə, mɔ̃ fʁεʁə dɑ̃ sε bʁa.
ʒə kɔ̃pʁɑ̃z- alɔʁ sə ki vjɛ̃ də sə pase,
nwaje dɑ̃ sɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ damuʁ, εllə sε sɥiside.