Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Toi,
Je t’aime,
Je te désire et encore plus même.

Toi,
Je ne t’abandonnerai pas,
Je ne me dirai pas qu’avec le temps, tout partira.

Toi,
Je te pleure le soir dans mes draps,
Je voudrais tellement que tu sois à moi.

Toi,
Je veux que tu me dises quelle preuve d’amour tu veux,
Je veux que tu sache que je suis prête à réaliser le moindre de tes vœux.

Toi,
Je te suivrai partout,
Je le ferai même si tu me pousse à bout.

Toi,
Si tu préfère que je te laisse avec elle,
Je te donnerai cette preuve d’amour si tu la trouve belle.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa,
ʒə tεmə,
ʒə tə deziʁə e ɑ̃kɔʁə plys mεmə.

twa,
ʒə nə tabɑ̃dɔnəʁε pa,
ʒə nə mə diʁε pa kavεk lə tɑ̃, tu paʁtiʁa.

twa,
ʒə tə plœʁə lə swaʁ dɑ̃ mε dʁa,
ʒə vudʁε tεllmɑ̃ kə ty swaz- a mwa.

twa,
ʒə vø kə ty mə dizə kεllə pʁəvə damuʁ ty vø,
ʒə vø kə ty saʃə kə ʒə sɥi pʁεtə a ʁealize lə mwɛ̃dʁə də tε veyks.

twa,
ʒə tə sɥivʁε paʁtu,
ʒə lə fəʁε mεmə si ty mə pusə a bu.

twa,
si ty pʁefεʁə kə ʒə tə lεsə avεk εllə,
ʒə tə dɔnəʁε sεtə pʁəvə damuʁ si ty la tʁuvə bεllə.