Poème-France.com

Poeme : Je N’Arrive Plus À Comprendre Ma VieJe N’Arrive Plus À Comprendre Ma Vie

Je n’arrive plus à comprendre ma vie.
Je ne sais plus ce que j’attends de toi, aujourd’hui.
Je voudrais ton amour,
Je voudrais que tu m’aimes pour toujours.

Je ne sais plus organiser ma vie,
Je n’arrive plus à gérer mes soucis,
Je me sens seule dans le froid,
Je me sens seule contre toi.

Je ne sais pas quand cela va s’arrêter,
Je sais juste quand ça a commencé.
Quand je t’ai aimée tout était déjà foutu,
Mais aujourd’hui, je t’aime de plus en plus.

J’ai besoin d’aide,
Mais pas n’importe quelle aide.
La tienne, il n’y a que toi pour m’aider,
Sans toi, jamais le problème ne sera jamais régler.

Je te le demande une dernière fois,
Donne-moi le même amour, celui que je te donne depuis tant de mois.
Trouve une seule femme pour t’aimer autant que moi,
Et ce jour là, promis, je m’éloigne de toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə naʁivə plysz- a kɔ̃pʁɑ̃dʁə ma vi.
ʒə nə sε plys sə kə ʒatɑ̃ də twa, oʒuʁdɥi.
ʒə vudʁε tɔ̃n- amuʁ,
ʒə vudʁε kə ty mεmə puʁ tuʒuʁ.

ʒə nə sε plysz- ɔʁɡanize ma vi,
ʒə naʁivə plysz- a ʒeʁe mε susi,
ʒə mə sɑ̃s sələ dɑ̃ lə fʁwa,
ʒə mə sɑ̃s sələ kɔ̃tʁə twa.

ʒə nə sε pa kɑ̃ səla va saʁεte,
ʒə sε ʒystə kɑ̃ sa a kɔmɑ̃se.
kɑ̃ ʒə tε εme tut- etε deʒa futy,
mεz- oʒuʁdɥi, ʒə tεmə də plysz- ɑ̃ plys.

ʒε bəzwɛ̃ dεdə,
mε pa nɛ̃pɔʁtə kεllə εdə.
la tjεnə, il ni a kə twa puʁ mεde,
sɑ̃ twa, ʒamε lə pʁɔblεmə nə səʁa ʒamε ʁeɡle.

ʒə tə lə dəmɑ̃də ynə dεʁnjεʁə fwa,
dɔnə mwa lə mεmə amuʁ, səlɥi kə ʒə tə dɔnə dəpɥi tɑ̃ də mwa.
tʁuvə ynə sələ famə puʁ tεme otɑ̃ kə mwa,
e sə ʒuʁ la, pʁɔmi, ʒə melwaɲə də twa.