Poème-France.com

Poeme : Je Ne Sais Plus Quoi PenserJe Ne Sais Plus Quoi Penser

Je ne sais plus quoi faire de moi.
Je ne sais plus comment faire pour ne plus avoir froid.
Je me sens seule dans une forêt lointaine,
Je sens en moi, accumulé trop de haine.
J’ai mal dans mon cœur.
J’ai la terrible impression de ne pas avoir droit au bonheur.

Je ne sais plus quoi faire de toi.
Je ne sais plus quoi penser de toi.
Je crois que tu m’aimes.
Je ne sais pas comment te faire avouer, c’est ça le problème.
Je pense pouvoir te rendre heureux.
Je voudrais avoir la certitude que de moi, tu es amoureux.

Je ne sais plus quoi faire de nous,
Je voudrais savoir à quel jeu nous sommes en train de jouer.
Je voudrais que tu te décide ou que tu m’aide à avouer.
Je ne comprends pas pourquoi l’amour, pour nous, met tant de temps à s’installer.
Je veux lire dans le futur que tu seras ma moitié.
Ou alors juste savoir s’il n’y aura jamais de nous
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys kwa fεʁə də mwa.
ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ fεʁə puʁ nə plysz- avwaʁ fʁwa.
ʒə mə sɑ̃s sələ dɑ̃z- ynə fɔʁε lwɛ̃tεnə,
ʒə sɑ̃sz- ɑ̃ mwa, akymyle tʁo də-εnə.
ʒε mal dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ʒε la teʁiblə ɛ̃pʁesjɔ̃ də nə pa avwaʁ dʁwa o bɔnœʁ.

ʒə nə sε plys kwa fεʁə də twa.
ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se də twa.
ʒə kʁwa kə ty mεmə.
ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ tə fεʁə avue, sε sa lə pʁɔblεmə.
ʒə pɑ̃sə puvwaʁ tə ʁɑ̃dʁə œʁø.
ʒə vudʁεz- avwaʁ la sεʁtitydə kə də mwa, ty ε amuʁø.

ʒə nə sε plys kwa fεʁə də nu,
ʒə vudʁε savwaʁ a kεl ʒø nu sɔməz- ɑ̃ tʁɛ̃ də ʒue.
ʒə vudʁε kə ty tə desidə u kə ty mεdə a avue.
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa lamuʁ, puʁ nu, mεt tɑ̃ də tɑ̃z- a sɛ̃stale.
ʒə vø liʁə dɑ̃ lə fytyʁ kə ty səʁa ma mwatje.
u alɔʁ ʒystə savwaʁ sil ni oʁa ʒamε də nu