Poème-France.com

Poeme : Condamner À T’AimerCondamner À T’Aimer

Condamner à t’aimer.
Voilà la peine que l’on m’a infligé.
Une condamnation à tort,
Parce qu’à ce jeu tu es bien plus fort.

Obliger de te voir l’aimer.
Désolé, mais là, je suis obliger de me rebeller.
Pourquoi devrais-je souffrir de la voir avec toi,
Moi j’étais là avant elle et je suis bien plus prête de toi.

Continuer à espérer.
Est-ce la seule chose que je peux accepter ?
Comment retrouver tes sentiments d’avant,
Si tu savais à quel point je te trouve attirant.

Donne-moi une chance de te montrer,
À quel point je t’aime et tout ce que je peux te donner !
Ne me dis pas que tu ne m’as jamais aimé,
Parce que je serai alors ce que je perdrais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔ̃damne a tεme.
vwala la pεnə kə lɔ̃ ma ɛ̃fliʒe.
ynə kɔ̃damnasjɔ̃ a tɔʁ,
paʁsə ka sə ʒø ty ε bjɛ̃ plys fɔʁ.

ɔbliʒe də tə vwaʁ lεme.
dezɔle, mε la, ʒə sɥiz- ɔbliʒe də mə ʁəbεlle.
puʁkwa dəvʁε ʒə sufʁiʁ də la vwaʁ avεk twa,
mwa ʒetε la avɑ̃ εllə e ʒə sɥi bjɛ̃ plys pʁεtə də twa.

kɔ̃tinɥe a εspeʁe.
ε sə la sələ ʃozə kə ʒə pøz- aksεpte ?
kɔmɑ̃ ʁətʁuve tε sɑ̃timɑ̃ davɑ̃,
si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tə tʁuvə atiʁɑ̃.

dɔnə mwa ynə ʃɑ̃sə də tə mɔ̃tʁe,
a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə e tu sə kə ʒə pø tə dɔne !
nə mə di pa kə ty nə ma ʒamεz- εme,
paʁsə kə ʒə səʁε alɔʁ sə kə ʒə pεʁdʁε.