Poème-France.com

Poeme : Mon Mal À MoiMon Mal À Moi

J’en ai assez de la vie,
J’en ai assez de sa vie.
Elle est venue se mettre entre toi et moi,
Le pire, s’est qu’elle croit que je ne t’aime pas.

Je veux t’aimer pour toujours,
Mais la faire souffrir, je ne suis pas vraiment pour.
Un jour, elle m’a dit qu’elle m’appréciait,
Elle me détesterait tant, si elle savait la vérité.

Que dois-je faire maintenant,
Le temps ne suffira jamais au temps.
Je ne pourrais pas les regarder s’aimer,
Il y a quelques temps, il m’avait pourtant dit qu’il m’aimait.

J’ai envie de tout casser,
J’ai envie de tous les tuer,
J’en ai assez de me dire que c’est mal de lui voler son amoureux,
Mais qui a pensé à mon mal à moi, à celui de ne pas être deux.

Elle, elle est si lion de lui,
Et si je lui jurais de l’aimer de toute ma vie.
Penser vous qu’il m’écoutera,
Dites-moi si je dois voler ce garçon ou pas.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒɑ̃n- ε ase də la vi,
ʒɑ̃n- ε ase də sa vi.
εllə ε vənɥ sə mεtʁə ɑ̃tʁə twa e mwa,
lə piʁə, sε kεllə kʁwa kə ʒə nə tεmə pa.

ʒə vø tεme puʁ tuʒuʁ,
mε la fεʁə sufʁiʁ, ʒə nə sɥi pa vʁεmɑ̃ puʁ.
œ̃ ʒuʁ, εllə ma di kεllə mapʁesjε,
εllə mə detεstəʁε tɑ̃, si εllə savε la veʁite.

kə dwa ʒə fεʁə mɛ̃tənɑ̃,
lə tɑ̃ nə syfiʁa ʒamεz- o tɑ̃.
ʒə nə puʁʁε pa lε ʁəɡaʁde sεme,
il i a kεlk tɑ̃, il mavε puʁtɑ̃ di kil mεmε.

ʒε ɑ̃vi də tu kase,
ʒε ɑ̃vi də tus lε tɥe,
ʒɑ̃n- ε ase də mə diʁə kə sε mal də lɥi vɔle sɔ̃n- amuʁø,
mε ki a pɑ̃se a mɔ̃ mal a mwa, a səlɥi də nə pa εtʁə dø.

εllə, εllə ε si ljɔ̃ də lɥi,
e si ʒə lɥi ʒyʁε də lεme də tutə ma vi.
pɑ̃se vu kil mekutəʁa,
ditə mwa si ʒə dwa vɔle sə ɡaʁsɔ̃ u pa.