Poème-France.com

Poeme : Je Veux T’AimerJe Veux T’Aimer

Je te regarde, tu es si beau.
Qui pourrait ne pas tomber amoureux ?
Moi, je suis sûre qu’avec moi, tu seras heureux.

Tu me parle, tu es si doux dans tes mots.
Je pourrais t’écouter sans cesse,
Je pourrais te faire n’importe quelles promesses.

J’aimerais tellement pouvoir te toucher,
Pouvoir sentir l’odeur de ta peau,
Te regarder droit dans les yeux, sans jamais les baisser.

Je veux t’aimer, te cajoler,
Te voir en colère s’il le faut.
Peut importe ce que je devrais faire, je veux seulement que tu cesse de l’aimer.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə ʁəɡaʁdə, ty ε si bo.
ki puʁʁε nə pa tɔ̃be amuʁø ?
mwa, ʒə sɥi syʁə kavεk mwa, ty səʁaz- œʁø.

ty mə paʁlə, ty ε si du dɑ̃ tε mo.
ʒə puʁʁε tekute sɑ̃ sεsə,
ʒə puʁʁε tə fεʁə nɛ̃pɔʁtə kεllə pʁɔmesə.

ʒεməʁε tεllmɑ̃ puvwaʁ tə tuʃe,
puvwaʁ sɑ̃tiʁ lɔdœʁ də ta po,
tə ʁəɡaʁde dʁwa dɑ̃ lεz- iø, sɑ̃ ʒamε lε bεse.

ʒə vø tεme, tə kaʒɔle,
tə vwaʁ ɑ̃ kɔlεʁə sil lə fo.
pø ɛ̃pɔʁtə sə kə ʒə dəvʁε fεʁə, ʒə vø sələmɑ̃ kə ty sεsə də lεme.