Poème-France.com

Poeme : L’Histoire D’Un GarçonL’Histoire D’Un Garçon

Je viens vous raconter l’histoire d’un garçon.
Un garçon bien étrange, bien diffèrent,
Qui éveille en moi une telle passion !
Pourtant je ne l’ai pas tout de suite trouver attirant.

J’ai l’impression de le connaître depuis toujours,
Mais je ne l’ai jamais vue en vrai.
Un jour, il m’a avoué son amour,
Mais moi, j’ai eue peur de cet amour qui aurait pût marcher.

Alors j’ai inventée un autre,
Et une histoire d’amour sans fautes.
Je voulais qu’il s’éloigne de moi,
Pour ne plus avoir peur de tout ça.

Lorsqu’il a donné son amour à une autre,
J’ai compris alors la terrible faute.
Je l’ai aimée depuis le début,
Mais aujourd’hui, son amour pour moi à sûrement disparût.

J’aimerais lui crier que je l’aime,
Mais si tout ça ne changer rien, s’il continuait à l’aimer quand même.
J’ai tellement peur de perdre ce qu’il m’a déjà donné,
La seule chose que j’ai de lui, son amitié.

Je voudrais pouvoir lire dans l’avenir,
Savoir si mon aveu le ferait partir.
J’aimerais que l’on me dissent si ça vaut le coup,
La vérité serait-elle bien venu, selon vous.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vjɛ̃ vu ʁakɔ̃te listwaʁə dœ̃ ɡaʁsɔ̃.
œ̃ ɡaʁsɔ̃ bjɛ̃ etʁɑ̃ʒə, bjɛ̃ difεʁe,
ki evεjə ɑ̃ mwa ynə tεllə pasjɔ̃ !
puʁtɑ̃ ʒə nə lε pa tu də sɥitə tʁuve atiʁɑ̃.

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də lə kɔnεtʁə dəpɥi tuʒuʁ,
mε ʒə nə lε ʒamε vɥ ɑ̃ vʁε.
œ̃ ʒuʁ, il ma avue sɔ̃n- amuʁ,
mε mwa, ʒε ø pœʁ də sεt amuʁ ki oʁε py maʁʃe.

alɔʁ ʒε ɛ̃vɑ̃te œ̃n- otʁə,
e ynə istwaʁə damuʁ sɑ̃ fotə.
ʒə vulε kil selwaɲə də mwa,
puʁ nə plysz- avwaʁ pœʁ də tu sa.

lɔʁskil a dɔne sɔ̃n- amuʁ a ynə otʁə,
ʒε kɔ̃pʁiz- alɔʁ la teʁiblə fotə.
ʒə lε εme dəpɥi lə deby,
mεz- oʒuʁdɥi, sɔ̃n- amuʁ puʁ mwa a syʁəmɑ̃ dispaʁy.

ʒεməʁε lɥi kʁje kə ʒə lεmə,
mε si tu sa nə ʃɑ̃ʒe ʁjɛ̃, sil kɔ̃tinɥε a lεme kɑ̃ mεmə.
ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də pεʁdʁə sə kil ma deʒa dɔne,
la sələ ʃozə kə ʒε də lɥi, sɔ̃n- amitje.

ʒə vudʁε puvwaʁ liʁə dɑ̃ lavəniʁ,
savwaʁ si mɔ̃n- avø lə fəʁε paʁtiʁ.
ʒεməʁε kə lɔ̃ mə dise si sa vo lə ku,
la veʁite səʁε tεllə bjɛ̃ vəny, səlɔ̃ vu.