Poème-France.com

Poeme : Hymne À ToiHymne À Toi

Ce matin, je suis réveillée de très bonne humeur,
C’est toi hier, avec tes doux mots, qui a chassé la douleur.
Pourtant ce mal, c’était bien toi qui l’avais apporté,
Tu l’avais installé avec une telle intensité.

Je sais très bien que tu l’aimes,
Mais je continue à espérer quand même.
J’étais là avant elle,
Et elle n’est pas vraiment plus belle.

Un jour, tu m’aimeras,
Si fort que l’avoir aimer, tu le nieras.
Je serai ta vie, ta joie,
Toi, tu seras pareil pour moi.

On aura une vie sans faux pas,
Celle que les autres jalouse parce qu’ils ne l’ont pas.
Je te donnerai plus que de l’amour,
Je te donnerai une raison de vivre pour chaque jours.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə matɛ̃, ʒə sɥi ʁevεje də tʁε bɔnə ymœʁ,
sε twa jεʁ, avεk tε du mo, ki a ʃase la dulœʁ.
puʁtɑ̃ sə mal, setε bjɛ̃ twa ki lavεz- apɔʁte,
ty lavεz- ɛ̃stale avεk ynə tεllə ɛ̃tɑ̃site.

ʒə sε tʁε bjɛ̃ kə ty lεmə,
mε ʒə kɔ̃tinɥ a εspeʁe kɑ̃ mεmə.
ʒetε la avɑ̃ εllə,
e εllə nε pa vʁεmɑ̃ plys bεllə.

œ̃ ʒuʁ, ty mεməʁa,
si fɔʁ kə lavwaʁ εme, ty lə njəʁa.
ʒə səʁε ta vi, ta ʒwa,
twa, ty səʁa paʁεj puʁ mwa.

ɔ̃n- oʁa ynə vi sɑ̃ fo pa,
sεllə kə lεz- otʁə- ʒaluzə paʁsə kil nə lɔ̃ pa.
ʒə tə dɔnəʁε plys kə də lamuʁ,
ʒə tə dɔnəʁε ynə ʁεzɔ̃ də vivʁə puʁ ʃakə ʒuʁ.