Poème-France.com

Poeme : Aujourd’Hui Et DemainAujourd’Hui Et Demain

Aujourd’hui, j’ai pensée très fort à toi,
À cet amour discret que tu as pour moi.
Cette fille ne fait maintenant que partit du décor,
Tu sais aussi fort que moi, que tu mens quand tu dis l’aimé encore.

Tes yeux marrons, tes cheveux bruns,
N’ont pas une seule seconde quitter mon cœur.
Il ne me manque plus qu’à connaître l’odeur de ton parfum,
Pour lire au travers de toi, sentir le moindre petit battement de ton cœur.

Si tu savais à quel point j’ai besoin de toi,
T’embrasser, te toucher, je ne vis que pour ça.
Tu es ma seule raison de vivre,
On vivra cet amour que l’on ne peut voir qu’en livre.

Demain, après avoir rêver de toi toute la nuit,
Je passerais ma journée comme aujourd’hui.
Malgré mes efforts, je ne pourrais pas ne plus y penser,
Et puis je ne veux pas de mon cœur et de mes pensées, d’éloigner.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi, ʒε pɑ̃se tʁε fɔʁ a twa,
a sεt amuʁ diskʁε kə ty a puʁ mwa.
sεtə fijə nə fε mɛ̃tənɑ̃ kə paʁti dy dekɔʁ,
ty sεz- osi fɔʁ kə mwa, kə ty mɑ̃ kɑ̃ ty di lεme ɑ̃kɔʁə.

tεz- iø maʁɔ̃, tε ʃəvø bʁœ̃,
nɔ̃ pa ynə sələ səɡɔ̃də kite mɔ̃ kœʁ.
il nə mə mɑ̃kə plys ka kɔnεtʁə lɔdœʁ də tɔ̃ paʁfœ̃,
puʁ liʁə o tʁavεʁ də twa, sɑ̃tiʁ lə mwɛ̃dʁə pəti batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ.

si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa,
tɑ̃bʁase, tə tuʃe, ʒə nə vis kə puʁ sa.
ty ε ma sələ ʁεzɔ̃ də vivʁə,
ɔ̃ vivʁa sεt amuʁ kə lɔ̃ nə pø vwaʁ kɑ̃ livʁə.

dəmɛ̃, apʁεz- avwaʁ ʁεve də twa tutə la nɥi,
ʒə pasəʁε ma ʒuʁne kɔmə oʒuʁdɥi.
malɡʁe mεz- efɔʁ, ʒə nə puʁʁε pa nə plysz- i pɑ̃se,
e pɥi ʒə nə vø pa də mɔ̃ kœʁ e də mε pɑ̃se, delwaɲe.