Poème-France.com

Poeme : De Là Où Il Est. .De Là Où Il Est. .

Les yeux fixés je regarde l’horizon,
Comment était t-il, il y a 60 ans, ce paysage ?
J’ai bien regardée des centaines d’images,
Je n’arrive pas à m’imaginer les gens, leurs vies et leurs maisons.

Ils ont tous eus très mal, ont beaucoup pleurés,
Et je sais que dans ces gens là, lui, y étais.
Pourtant je n’arrive pas à le voir autrement qu’en grand-père,
L’homme toujours gentil, qui n’a pas eu le temps de me voir mère.

Parfois, je me demande si de là ou il est, il voit ma vie.
Et peut-il avoir un contrôle sur celle-ci ?
Je ne pense pas, sinon je ne serais pas aussi malheureuse,
Sinon, il ferait de moi, pour ce garçon, son amoureuse.

J’aurai tellement aimer savoir,
En ce temps là, comment gardait-il espoir ?
Peut-être aurait-il dû m’apprendre à moins rêver ?
Ou seulement me dire que les rêves ne deviennent jamais réalité.

Et de là où il est,
Voit-il la vérité ?
Sur ce que ce garçon a dit,
Et si il ne fera vraiment jamais partis de ma vie.

Peut-il lui envoyer un signe, changer ses pensées ?
Ou est ce lui qui les fait changés ?
Parce que de là ou il est,
Il sait que ce garçon n’est pas celui que j’attendais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- iø fikse ʒə ʁəɡaʁdə lɔʁizɔ̃,
kɔmɑ̃ etε te il, il i a swasɑ̃tə ɑ̃, sə pεizaʒə ?
ʒε bjɛ̃ ʁəɡaʁde dε sɑ̃tεnə dimaʒə,
ʒə naʁivə pa a mimaʒine lε ʒɑ̃, lœʁ viz- e lœʁ mεzɔ̃.

ilz- ɔ̃ tusz- y tʁε mal, ɔ̃ boku pləʁe,
e ʒə sε kə dɑ̃ sε ʒɑ̃ la, lɥi, i etε.
puʁtɑ̃ ʒə naʁivə pa a lə vwaʁ otʁəmɑ̃ kɑ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə,
lɔmə tuʒuʁ ʒɑ̃til, ki na pa y lə tɑ̃ də mə vwaʁ mεʁə.

paʁfwa, ʒə mə dəmɑ̃də si də la u il ε, il vwa ma vi.
e pø til avwaʁ œ̃ kɔ̃tʁolə syʁ sεllə si ?
ʒə nə pɑ̃sə pa, sinɔ̃ ʒə nə səʁε pa osi maləʁøzə,
sinɔ̃, il fəʁε də mwa, puʁ sə ɡaʁsɔ̃, sɔ̃n- amuʁøzə.

ʒoʁε tεllmɑ̃ εme savwaʁ,
ɑ̃ sə tɑ̃ la, kɔmɑ̃ ɡaʁdε til εspwaʁ ?
pø tεtʁə oʁε til dy mapʁɑ̃dʁə a mwɛ̃ ʁεve ?
u sələmɑ̃ mə diʁə kə lε ʁεvə nə dəvjεne ʒamε ʁealite.

e də la u il ε,
vwa til la veʁite ?
syʁ sə kə sə ɡaʁsɔ̃ a di,
e si il nə fəʁa vʁεmɑ̃ ʒamε paʁti də ma vi.

pø til lɥi ɑ̃vwaje œ̃ siɲə, ʃɑ̃ʒe sε pɑ̃se ?
u ε sə lɥi ki lε fε ʃɑ̃ʒe ?
paʁsə kə də la u il ε,
il sε kə sə ɡaʁsɔ̃ nε pa səlɥi kə ʒatɑ̃dε.