Poème-France.com

Poeme : Le Long De Mes Joues Coule Mes Cris Contre Toi ! ! !Le Long De Mes Joues Coule Mes Cris Contre Toi ! ! !

Le long de mes joues coule mes cris contre toi,
Dans ma tête sonne encore les mots doux que tu disais tant de fois,
Tu as arraché mon cœur de tes douces mains,

Tu l’as laissé te prendre sans rien dire,
Tu n’as même pas pensé à ce que je ressentirais quand je te verrais partir,
J’ai eue beau pleurer et te supplier, tu as continué ton chemin.

Tu as fermé le livre de notre histoire
Sans penser à l’amour qu’on avait put y apporter,
Bien décidé, quelques part à tout recommencer,
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə lɔ̃ də mε ʒu kulə mε kʁi kɔ̃tʁə twa,
dɑ̃ ma tεtə sɔnə ɑ̃kɔʁə lε mo du kə ty dizε tɑ̃ də fwa,
ty a aʁaʃe mɔ̃ kœʁ də tε dusə mɛ̃,

ty la lεse tə pʁɑ̃dʁə sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə,
ty na mεmə pa pɑ̃se a sə kə ʒə ʁəsɑ̃tiʁε kɑ̃ ʒə tə veʁε paʁtiʁ,
ʒε ø bo pləʁe e tə syplje, ty a kɔ̃tinye tɔ̃ ʃəmɛ̃.

ty a fεʁme lə livʁə də nɔtʁə istwaʁə
sɑ̃ pɑ̃se a lamuʁ kɔ̃n- avε pyt i apɔʁte,
bjɛ̃ deside, kεlk paʁ a tu ʁəkɔmɑ̃se,