Poème-France.com

Poeme : Je Veux Juste SavoirJe Veux Juste Savoir

Je ne veux pas savoir si tu m’aimes,
Je veux juste savoir si il y a un problème.
Tu disais des choses sacrées,
Que j’ai peut être mal interpréter.

Je veux juste savoir si elle a pris ma place,
Ou si justement, je ne l’ai jamais eue, cette place.
Tu parlais d’un avenir,
Tu ne savais peut être que mentir.

Je veux juste savoir ce qui se passeras demain,
Si elle s’en va un beau matin.
Tu dis que tu l’aimes plus que tout,
Et moi, est ce que tu t’en fous ?

Je veux juste savoir si je dois t’oublier,
Si je peux refaire ma vie, sans jamais rien regretter.
Tu disais que tu ressentais ça pour la première fois,
Mais c’est sur, ce n’était sûrement pas la dernière pour toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə vø pa savwaʁ si ty mεmə,
ʒə vø ʒystə savwaʁ si il i a œ̃ pʁɔblεmə.
ty dizε dε ʃozə sakʁe,
kə ʒε pø εtʁə mal ɛ̃tεʁpʁete.

ʒə vø ʒystə savwaʁ si εllə a pʁi ma plasə,
u si ʒystəmɑ̃, ʒə nə lε ʒamεz- ø, sεtə plasə.
ty paʁlε dœ̃n- avəniʁ,
ty nə savε pø εtʁə kə mɑ̃tiʁ.

ʒə vø ʒystə savwaʁ sə ki sə pasəʁa dəmɛ̃,
si εllə sɑ̃ va œ̃ bo matɛ̃.
ty di kə ty lεmə plys kə tu,
e mwa, ε sə kə ty tɑ̃ fus ?

ʒə vø ʒystə savwaʁ si ʒə dwa tublje,
si ʒə pø ʁəfεʁə ma vi, sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ ʁəɡʁεte.
ty dizε kə ty ʁəsɑ̃tε sa puʁ la pʁəmjεʁə fwa,
mε sε syʁ, sə netε syʁəmɑ̃ pa la dεʁnjεʁə puʁ twa.