Poème-France.com

Poeme : ChoupinetteChoupinette

Tu te souviens le jour ou pour la première fois,
Tu m’as appelé comme ça.
C’était comme si toutes les méchancetés du monde s’éloignés,
Comme si un ange enfin sur moi se penchait.

Rien qu’à penser à ça,
Mes pensée s’envole déjà !
C’était comme si dans notre langage d’amour,
Tu m’avouais tes sentiments de toujours.

Mais pourquoi, ce jour là, j’ai tout mis de côté,
Aujourd’hui, je ne sais faire que regretter.
Je voudrais que tu vienne me le dire à nouveau,
Se serait, pour moi, le plus beau des cadeaux.

Appelle-moi encore « choupinette »,
C’est tout ce que je souhaite,
Je voudrais te ramenée,
Mais est ce que ça marcherais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty tə suvjɛ̃ lə ʒuʁ u puʁ la pʁəmjεʁə fwa,
ty ma apəle kɔmə sa.
setε kɔmə si tutə lε meʃɑ̃səte dy mɔ̃də selwaɲe,
kɔmə si œ̃n- ɑ̃ʒə ɑ̃fɛ̃ syʁ mwa sə pɑ̃ʃε.

ʁjɛ̃ ka pɑ̃se a sa,
mε pɑ̃se sɑ̃vɔlə deʒa !
setε kɔmə si dɑ̃ nɔtʁə lɑ̃ɡaʒə damuʁ,
ty mavuε tε sɑ̃timɑ̃ də tuʒuʁ.

mε puʁkwa, sə ʒuʁ la, ʒε tu mi də kote,
oʒuʁdɥi, ʒə nə sε fεʁə kə ʁəɡʁεte.
ʒə vudʁε kə ty vjεnə mə lə diʁə a nuvo,
sə səʁε, puʁ mwa, lə plys bo dε kado.

apεllə mwa ɑ̃kɔʁə « ʃupinεtə »,
sε tu sə kə ʒə suεtə,
ʒə vudʁε tə ʁaməne,
mεz- ε sə kə sa maʁʃəʁε.