Poème-France.com

Poeme : Je Voulais Juste Te Dire Que Je T’AimaisJe Voulais Juste Te Dire Que Je T’Aimais

Je voulais juste te dire que je t’aimais.
Et juste savoir si tu m’aimais aussi.
Mais, quand avec elle tu est partis,
J’ai sue que tu ne m’aimerais jamais.

Pourtant, tu reviens toujours vers moi,
Toujours quand je ne mis attends pas.
Tu remets entre toi et moi,
Les mots doux d’autrefois.

Alors, je me dis que peut être,
Entre toi et moi, un amour pourrait naître.
Mais chaque fois, elle reviens dans la conversation,
Même si tu ne me dis jamais comment est votre passion.

Alors, je continue à espérée,
Je me dis qu’un jour tu m’aimeras,
Sans rien faire, tu me l’avoueras,
Tu te rendras compte que tu n’as jamais cessé de m’aimer.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vulε ʒystə tə diʁə kə ʒə tεmε.
e ʒystə savwaʁ si ty mεmεz- osi.
mε, kɑ̃t- avεk εllə ty ε paʁti,
ʒε sɥ kə ty nə mεməʁε ʒamε.

puʁtɑ̃, ty ʁəvjɛ̃ tuʒuʁ vεʁ mwa,
tuʒuʁ kɑ̃ ʒə nə miz- atɑ̃ pa.
ty ʁəmεz- ɑ̃tʁə twa e mwa,
lε mo du dotʁəfwa.

alɔʁ, ʒə mə di kə pø εtʁə,
ɑ̃tʁə twa e mwa, œ̃n- amuʁ puʁʁε nεtʁə.
mε ʃakə fwa, εllə ʁəvjɛ̃ dɑ̃ la kɔ̃vεʁsasjɔ̃,
mεmə si ty nə mə di ʒamε kɔmɑ̃ ε vɔtʁə pasjɔ̃.

alɔʁ, ʒə kɔ̃tinɥ a εspeʁe,
ʒə mə di kœ̃ ʒuʁ ty mεməʁa,
sɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə, ty mə lavuəʁa,
ty tə ʁɑ̃dʁa kɔ̃tə kə ty na ʒamε sese də mεme.