Poème-France.com

Poeme : Pour Te VengerPour Te Venger

On parle depuis quelque heure déjà,
Et tu ne sais même pas ce que je pense de toi.
Pourtant, je pourrais tout avouer,
T’écrire tout d’un trait.

Mais quelque chose me bloque, rien qu’à y penser
Mais mains sont moites, et je tremble de partout.
Se serait tellement plus simple si je te disais tout,
Mais maintenant, où est l’intérêt.

Maintenant que tu l’aimes,
Que vas tu faire de mes je t’aime ?
C’est ma faute, je le sais.

Quand tu m’as dit que tu m’aimais,
Je t’ai ignorée.
Aujourd’hui, pour te venger,
Je vais regretter
Titmary027

PostScriptum

Pour dami. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ paʁlə dəpɥi kεlkə œʁ deʒa,
e ty nə sε mεmə pa sə kə ʒə pɑ̃sə də twa.
puʁtɑ̃, ʒə puʁʁε tut- avue,
tekʁiʁə tu dœ̃ tʁε.

mε kεlkə ʃozə mə blɔkə, ʁjɛ̃ ka i pɑ̃se
mε mɛ̃ sɔ̃ mwatə, e ʒə tʁɑ̃blə də paʁtu.
sə səʁε tεllmɑ̃ plys sɛ̃plə si ʒə tə dizε tu,
mε mɛ̃tənɑ̃, u ε lɛ̃teʁε.

mɛ̃tənɑ̃ kə ty lεmə,
kə va ty fεʁə də mε ʒə tεmə ?
sε ma fotə, ʒə lə sε.

kɑ̃ ty ma di kə ty mεmε,
ʒə tε iɲɔʁe.
oʒuʁdɥi, puʁ tə vɑ̃ʒe,
ʒə vε ʁəɡʁεte