Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Pas PleuréJe N’Ai Pas Pleuré

Je n’ai pas pleuré aujourd’hui,
T’aurai-je oubliée ?
Ne serait- tu, finalement pas l’homme de ma vie ?

Pourtant tu occupe encore mes pensés.
Je ne suis donc pas totalement guérit de toi,
Il faut sûrement encore quelques mois.

Tu sais, je voulais vraiment t’aimer,
J’aurais pue tellement t’apporter
Mais c’est elle que tu as choisit.

Certains de mes amis m’ont dit :
« T’en que tu ne le vois pas avec elle, tu ne peux pas te rendre compte de son amour,
Peut ne l’aimeras t-il pas toujours ! »

Je crois que je veux les croire,
Me dire qu’il y a un espoir.
Pour continuer à avancer,
Et ne rien regretter.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε pa pləʁe oʒuʁdɥi,
toʁε ʒə ublje ?
nə səʁε ty, finaləmɑ̃ pa lɔmə də ma vi ?

puʁtɑ̃ ty ɔkypə ɑ̃kɔʁə mε pɑ̃se.
ʒə nə sɥi dɔ̃k pa tɔtaləmɑ̃ ɡeʁi də twa,
il fo syʁəmɑ̃ ɑ̃kɔʁə kεlk mwa.

ty sε, ʒə vulε vʁεmɑ̃ tεme,
ʒoʁε pɥ tεllmɑ̃ tapɔʁte
mε sεt- εllə kə ty a ʃwazi.

sεʁtɛ̃ də mεz- ami mɔ̃ di :
« tɑ̃ kə ty nə lə vwa pa avεk εllə, ty nə pø pa tə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə də sɔ̃n- amuʁ,
pø nə lεməʁa te il pa tuʒuʁ ! »

ʒə kʁwa kə ʒə vø lε kʁwaʁə,
mə diʁə kil i a œ̃n- εspwaʁ.
puʁ kɔ̃tinɥe a avɑ̃se,
e nə ʁjɛ̃ ʁəɡʁεte.