Poème-France.com

Poeme : Ça Ne S’Arretera PasÇa Ne S’Arretera Pas

Tu l’aimes.
Je le comprends.
Et dans tout ça, mes sentiments.
Tu n’y es pour rien, tu ne sais même pas que je t’aime.

J’ai essayé de te le faire comprendre,
Peut être ne me suis-je pas bien fait comprendre.
Je donnerais tout pour t’avoir en face de moi.
Mais toi, tu ne le sais pas.

Pourquoi t’en ai-je tant voulu ?
C’était moi le problème.
J’ai peur de te le dire mais je t’aime.
Je voulais te le dire, je n’est pas pue.

Ce n’est pas sa faute, pourtant je lui en veux,
Pourquoi était-elle là à ce moment là ?
Pourquoi s’est-elle mis entre toi et moi ?
Je veux retourner en arrière et tout refaire en mieux.

Tu vois ça recommence,
Je lui en veux encore une fois,
Alors qu’elle n’a rien fait pour ça,
Ca ne s’arrêtera pas, ça continuera toujours dans le silence.

C’est comme une guerre entre elle et moi,
Parfois, je pense savoir comment elle s’arrêtera,
Lorsqu’un garçon un peu comme toi,
Une nouvelle fois apparaîtra
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty lεmə.
ʒə lə kɔ̃pʁɑ̃.
e dɑ̃ tu sa, mε sɑ̃timɑ̃.
ty ni ε puʁ ʁjɛ̃, ty nə sε mεmə pa kə ʒə tεmə.

ʒε esεje də tə lə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
pø εtʁə nə mə sɥi ʒə pa bjɛ̃ fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
ʒə dɔnəʁε tu puʁ tavwaʁ ɑ̃ fasə də mwa.
mε twa, ty nə lə sε pa.

puʁkwa tɑ̃n- ε ʒə tɑ̃ vuly ?
setε mwa lə pʁɔblεmə.
ʒε pœʁ də tə lə diʁə mε ʒə tεmə.
ʒə vulε tə lə diʁə, ʒə nε pa pɥ.

sə nε pa sa fotə, puʁtɑ̃ ʒə lɥi ɑ̃ vø,
puʁkwa etε tεllə la a sə mɔmɑ̃ la ?
puʁkwa sεt- εllə miz- ɑ̃tʁə twa e mwa ?
ʒə vø ʁətuʁne ɑ̃n- aʁjεʁə e tu ʁəfεʁə ɑ̃ mjø.

ty vwa sa ʁəkɔmɑ̃sə,
ʒə lɥi ɑ̃ vøz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
alɔʁ kεllə na ʁjɛ̃ fε puʁ sa,
ka nə saʁεtəʁa pa, sa kɔ̃tinɥəʁa tuʒuʁ dɑ̃ lə silɑ̃sə.

sε kɔmə ynə ɡeʁə ɑ̃tʁə εllə e mwa,
paʁfwa, ʒə pɑ̃sə savwaʁ kɔmɑ̃ εllə saʁεtəʁa,
lɔʁskœ̃ ɡaʁsɔ̃ œ̃ pø kɔmə twa,
ynə nuvεllə fwaz- apaʁεtʁa