Poème-France.com

Poeme : J’Ai Honte De MoiJ’Ai Honte De Moi

J’ai honte de moi,
J’ai honte de ce que je veux de toi.

J’ai honte de ce que j’ai dit sur elle,
J’ai honte, parce qu’en faite je suis certainement pire qu’elle.

J’ai honte d’avoir dit que je t’aimais,
J’ai honte parce qu’en faite je ne fais que te désirer.

J’ai honte, même si je veux ta tendresse,
J’ai honte, je pense que c’est une preuve de détresse.

J’ai honte quand je rêve de toi,
J’ai honte mais c’est plus fort que moi.

J’ai honte de moi,
J’ai honte, parce que je sais ce que je veux de toi.

J’ai honte de ça, quand je parle avec toi,
J’ai honte, même si tu ne le sais pas.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ɔ̃tə də mwa,
ʒε ɔ̃tə də sə kə ʒə vø də twa.

ʒε ɔ̃tə də sə kə ʒε di syʁ εllə,
ʒε ɔ̃tə, paʁsə kɑ̃ fεtə ʒə sɥi sεʁtεnəmɑ̃ piʁə kεllə.

ʒε ɔ̃tə davwaʁ di kə ʒə tεmε,
ʒε ɔ̃tə paʁsə kɑ̃ fεtə ʒə nə fε kə tə deziʁe.

ʒε ɔ̃tə, mεmə si ʒə vø ta tɑ̃dʁεsə,
ʒε ɔ̃tə, ʒə pɑ̃sə kə sεt- ynə pʁəvə də detʁεsə.

ʒε ɔ̃tə kɑ̃ ʒə ʁεvə də twa,
ʒε ɔ̃tə mε sε plys fɔʁ kə mwa.

ʒε ɔ̃tə də mwa,
ʒε ɔ̃tə, paʁsə kə ʒə sε sə kə ʒə vø də twa.

ʒε ɔ̃tə də sa, kɑ̃ ʒə paʁlə avεk twa,
ʒε ɔ̃tə, mεmə si ty nə lə sε pa.