Poème-France.com

Poeme : Regarde Cette LarmeRegarde Cette Larme

Regarde cette larme au coin de mon œil,
Elle est là chaque matin, quand je m’éveille.
C’est toi qui la fait coulé,
Quand tu n’es pas là, ou quand tes mots tendres ne sont pas pour moi.

Regarde cette deuxième larme, elle dévale le long de ma joue,
Mon amour pour toi, ma tristesse, elle essaye d’emmener tout.
Pourtant j’ai toujours aussi mal, je suis toujours autant en manque de toi,
Je ne comprends pourquoi l’amour que tu avais pour moi sans est aller en me laissant dans le froid.

Regarde toutes ces larmes sur mon visage,
Elles sont les seuls témoins d’une douleur qui n’est pas que de passage,
Pourquoi ton amour pour moi a cesse le jour où moi je t’aimais,
Et si plus jamais tu ne m’aimais, et si jamais de toute ma vie, je ne m’en remettais.

Dami, est ce que tu sais ce que ça fait de pleurer celui qu’on aime,
Cela fait plus mal que toutes les douleurs réunies,
Mon chagrin est le chagrin le plus long et le plus douloureux de toute ma vie.
Ce chagrin ne cessera que le jour où tu me diras si oui où non tu m’aimes.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə sεtə laʁmə o kwɛ̃ də mɔ̃n- œj,
εllə ε la ʃakə matɛ̃, kɑ̃ ʒə mevεjə.
sε twa ki la fε kule,
kɑ̃ ty nε pa la, u kɑ̃ tε mo tɑ̃dʁə- nə sɔ̃ pa puʁ mwa.

ʁəɡaʁdə sεtə døzjεmə laʁmə, εllə devalə lə lɔ̃ də ma ʒu,
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa, ma tʁistεsə, εllə esεj daməne tu.
puʁtɑ̃ ʒε tuʒuʁz- osi mal, ʒə sɥi tuʒuʁz- otɑ̃ ɑ̃ mɑ̃kə də twa,
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ puʁkwa lamuʁ kə ty avε puʁ mwa sɑ̃z- εt- ale ɑ̃ mə lεsɑ̃ dɑ̃ lə fʁwa.

ʁəɡaʁdə tutə sε laʁmə- syʁ mɔ̃ vizaʒə,
εllə sɔ̃ lε səl temwɛ̃ dynə dulœʁ ki nε pa kə də pasaʒə,
puʁkwa tɔ̃n- amuʁ puʁ mwa a sεsə lə ʒuʁ u mwa ʒə tεmε,
e si plys ʒamε ty nə mεmε, e si ʒamε də tutə ma vi, ʒə nə mɑ̃ ʁəmεtε.

dami, ε sə kə ty sε sə kə sa fε də pləʁe səlɥi kɔ̃n- εmə,
səla fε plys mal kə tutə lε dulœʁ ʁeyni,
mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ ε lə ʃaɡʁɛ̃ lə plys lɔ̃ e lə plys duluʁø də tutə ma vi.
sə ʃaɡʁɛ̃ nə sesəʁa kə lə ʒuʁ u ty mə diʁa si ui u nɔ̃ ty mεmə.