Poème-France.com

Poeme : Comment Ai-Je Pu ?Comment Ai-Je Pu ?

Comment ai-je pu croire à de l’amour ?
Comment ai-je pu confondre amour et trop forte amitié ?
Même si le doute continue de me hantée,
Je préfère croire qu’entre nous jamais n’existeras l’amour.

Comment ai-je pu te maudire, moi qui t’aime ?
Comment ai-je pu te rendre coupable de tant de problème ?
Même si mon cœur bat très fort quand tu es là,
Je préfère me dire que l’amour se n’est pas forcément ça.

Comment ai-je pu regretter d’avoir fait ça ?
Comment ai-je pu pleurer ce que je n’aurai peut-être jamais ?
Même si je continue à te vouloir, à me dire que ça peut arriver.
Je préfère me dire qu’il ne faut pas que j’attende trop après toi.

Finalement comment puis-je me dire que tu ne m’aimerais jamais ?
Comment puis-je être sur qu’il ne se passera jamais rien entre toi et moi ?
Même si je ne suis pas maître de mon destin, qu’il est le seul à choisir pour moi,
Je préfère voir ce qui ne se passeras jamais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ ε ʒə py kʁwaʁə a də lamuʁ ?
kɔmɑ̃ ε ʒə py kɔ̃fɔ̃dʁə amuʁ e tʁo fɔʁtə amitje ?
mεmə si lə dutə kɔ̃tinɥ də mə-ɑ̃te,
ʒə pʁefεʁə kʁwaʁə kɑ̃tʁə nu ʒamε nεɡzistəʁa lamuʁ.

kɔmɑ̃ ε ʒə py tə modiʁə, mwa ki tεmə ?
kɔmɑ̃ ε ʒə py tə ʁɑ̃dʁə kupablə də tɑ̃ də pʁɔblεmə ?
mεmə si mɔ̃ kœʁ ba tʁε fɔʁ kɑ̃ ty ε la,
ʒə pʁefεʁə mə diʁə kə lamuʁ sə nε pa fɔʁsemɑ̃ sa.

kɔmɑ̃ ε ʒə py ʁəɡʁεte davwaʁ fε sa ?
kɔmɑ̃ ε ʒə py pləʁe sə kə ʒə noʁε pø tεtʁə ʒamε ?
mεmə si ʒə kɔ̃tinɥ a tə vulwaʁ, a mə diʁə kə sa pø aʁive.
ʒə pʁefεʁə mə diʁə kil nə fo pa kə ʒatɑ̃də tʁo apʁε twa.

finaləmɑ̃ kɔmɑ̃ pɥi ʒə mə diʁə kə ty nə mεməʁε ʒamε ?
kɔmɑ̃ pɥi ʒə εtʁə syʁ kil nə sə pasəʁa ʒamε ʁjɛ̃ ɑ̃tʁə twa e mwa ?
mεmə si ʒə nə sɥi pa mεtʁə də mɔ̃ dεstɛ̃, kil ε lə səl a ʃwaziʁ puʁ mwa,
ʒə pʁefεʁə vwaʁ sə ki nə sə pasəʁa ʒamε.