Poème-France.com

Poeme : Je Ne Sais PlusJe Ne Sais Plus

Je ne sais plus comment faire,
Je ne sais plus quels cris pousser,
Je voudrais que tu saches toute la vérité,
Mais pour la connaître, moi-même je ne sais pas comment faire.

Je ne sais plus si je dois pleurer,
Je ne sais plus quoi pensé,
Je voudrais pouvoir déchiffrer ce qu’il y a au fond de toi,
Mais qui pourrait m’aider à savoir ce que signifient tes petits mots tendres.

Je ne sais plus si je dois t’aimer,
Je ne sais plus si je dois espérer,
Je voudrais seulement que tu m’aimes, que tu me dises la vérité,
Mais comment te donner envie de te faire avouer.

Je ne sais plus comment voir l’avenir,
Je ne sais plus si je suis en train de me mentir,
Je voudrais seulement vivre avec toi, ce qu’on ne vit qu’une fois,
Mais pourquoi tout cela n’arrive pas ?
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ fεʁə,
ʒə nə sε plys kεl kʁi puse,
ʒə vudʁε kə ty saʃə tutə la veʁite,
mε puʁ la kɔnεtʁə, mwa mεmə ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ fεʁə.

ʒə nə sε plys si ʒə dwa pləʁe,
ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se,
ʒə vudʁε puvwaʁ deʃifʁe sə kil i a o fɔ̃ də twa,
mε ki puʁʁε mεde a savwaʁ sə kə siɲifje tε pəti mo tɑ̃dʁə.

ʒə nə sε plys si ʒə dwa tεme,
ʒə nə sε plys si ʒə dwaz- εspeʁe,
ʒə vudʁε sələmɑ̃ kə ty mεmə, kə ty mə dizə la veʁite,
mε kɔmɑ̃ tə dɔne ɑ̃vi də tə fεʁə avue.

ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ vwaʁ lavəniʁ,
ʒə nə sε plys si ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də mə mɑ̃tiʁ,
ʒə vudʁε sələmɑ̃ vivʁə avεk twa, sə kɔ̃ nə vit kynə fwa,
mε puʁkwa tu səla naʁivə pa ?