Poème-France.com

Poeme : Mon Petit Homme À MoiMon Petit Homme À Moi

Allongée dans l’herbe, je rêve encore une fois,
Le soleil tout neuf du printemps vient réchauffer les pensées que j’ai pour toi.
Dans mon cœur, je sens cognais l’amour que j’aie pour toi.

Je regarde ma montre et je me demande ce que tu fais à cette heure là.
Est-ce qu’à cet instant présent, tu pense aussi à moi ?
Tes pensées peuvent-elle être pour une autre que moi ?

Parfois je doute, et mon cœur cesse de me rappelait qu’il est là ;
Il redevient discret, comme tu l’es beaucoup trop parfois.
Je sens alors mes yeux arrachaient toutes les larmes qu’il y a en moi.

Je voudrais tellement troquait ce rêve contre la réalité,
Conjuguer notre amour au plus-que-parfait,
Te présenter comme mon petit homme à moi !
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

alɔ̃ʒe dɑ̃ lεʁbə, ʒə ʁεvə ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
lə sɔlεj tu nəf dy pʁɛ̃tɑ̃ vjɛ̃ ʁeʃofe lε pɑ̃se kə ʒε puʁ twa.
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə sɑ̃s kɔɲε lamuʁ kə ʒε puʁ twa.

ʒə ʁəɡaʁdə ma mɔ̃tʁə e ʒə mə dəmɑ̃də sə kə ty fεz- a sεtə œʁ la.
ε sə ka sεt ɛ̃stɑ̃ pʁezɑ̃, ty pɑ̃sə osi a mwa ?
tε pɑ̃se pəve tεllə εtʁə puʁ ynə otʁə kə mwa ?

paʁfwa ʒə dutə, e mɔ̃ kœʁ sεsə də mə ʁapəlε kil ε la,
il ʁədəvjɛ̃ diskʁε, kɔmə ty lε boku tʁo paʁfwa.
ʒə sɑ̃sz- alɔʁ mεz- iøz- aʁaʃε tutə lε laʁmə- kil i a ɑ̃ mwa.

ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tʁɔkε sə ʁεvə kɔ̃tʁə la ʁealite,
kɔ̃ʒyɡe nɔtʁə amuʁ o plys kə paʁfε,
tə pʁezɑ̃te kɔmə mɔ̃ pəti ɔmə a mwa !