Poème-France.com

Poeme : Je Te Veux Et Je T’AuraisJe Te Veux Et Je T’Aurais

Je me souviens d’un garçon vraiment attirant,
D’un sentiment étrange qui me liée à cet homme presque encore adolescent.
De ce charme qui émaner de lui naturellement.

Je me souviens de la peur de l’amour, et de celle de diffèrent sentiments,
D’une fille qui se glisse entre lui et moi,
De ce que j’avais construit et qui vole en éclats.

Je me souviens de jours à ne plus savoir,
Des moments à ne plus doutaient, et d’autres à vouloir pleurer,
De cette manière qu’il avait, pour subtilement avec moi, jouer.

Je me souviens d’heures entières passer à rêver,
Des nuits entières à penser t’avoir,
Des matins horribles, à comprendre à nouveau que je suis loin de la réalité.

Mais je me souviens aussi de délicieux moments, à croire qu’un jour tout peut arriver,
Des moments a surprendre une petite attitude, une petite parole qui me fait à nouveau rêver,
Des jours à être ce que je ne suis pas d’habitudes, à m’étonner,
Des secondes à me dire secrètement : " Je te veux et je t’aurais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə suvjɛ̃ dœ̃ ɡaʁsɔ̃ vʁεmɑ̃ atiʁɑ̃,
dœ̃ sɑ̃timɑ̃ etʁɑ̃ʒə ki mə lje a sεt ɔmə pʁεskə ɑ̃kɔʁə adɔlesɑ̃.
də sə ʃaʁmə ki emane də lɥi natyʁεllmɑ̃.

ʒə mə suvjɛ̃ də la pœʁ də lamuʁ, e də sεllə də difεʁe sɑ̃timɑ̃,
dynə fijə ki sə ɡlisə ɑ̃tʁə lɥi e mwa,
də sə kə ʒavε kɔ̃stʁɥi e ki vɔlə ɑ̃n- ekla.

ʒə mə suvjɛ̃ də ʒuʁz- a nə plys savwaʁ,
dε mɔmɑ̃z- a nə plys dutε, e dotʁəz- a vulwaʁ pləʁe,
də sεtə manjεʁə kil avε, puʁ sybtiləmɑ̃ avεk mwa, ʒue.

ʒə mə suvjɛ̃ dœʁz- ɑ̃tjεʁə pase a ʁεve,
dε nɥiz- ɑ̃tjεʁəz- a pɑ̃se tavwaʁ,
dε matɛ̃z- ɔʁiblə, a kɔ̃pʁɑ̃dʁə a nuvo kə ʒə sɥi lwɛ̃ də la ʁealite.

mε ʒə mə suvjɛ̃z- osi də delisjø mɔmɑ̃, a kʁwaʁə kœ̃ ʒuʁ tu pø aʁive,
dε mɔmɑ̃z- a syʁpʁɑ̃dʁə ynə pətitə atitydə, ynə pətitə paʁɔlə ki mə fε a nuvo ʁεve,
dε ʒuʁz- a εtʁə sə kə ʒə nə sɥi pa dabitydə, a metɔne,
dε səɡɔ̃dəz- a mə diʁə sεkʁεtəmɑ̃ : ɡjmε ʒə tə vøz- e ʒə toʁε.