Poème-France.com

Poeme : Aime-MoiAime-Moi

Aime-moi,
Donne-moi la chance d’être à toi,
Je ne veux pas traverser la vie loin de toi.

Accepte l’amour que j’ai tendrement cultivé pour toi,
Oblige mon cœur à devenir dépendant de toi,
Je ne veux pas mourir sans t’avoir eue à moi.

Accueille mon amour et mes sentiments,
Garde les uniquement pour toi,
Sois égoïste, juste pour cette chose là.

Donne-moi ce que tu donnais à cette fille, il y a encore quelques temps,
Oblige-moi à ne plus voir le monde que part tes jolis yeux,
Grave sur les murs de ma vie, que de moi tu es amoureux.

Laisse-moi t’aimer et te faire rêver,
Force-moi à me consacrer uniquement à toi,
Ne me donne pas d’autres choix que de vouloir vivre avec toi.

Devient mon seul et unique souhait,
Crit-moi que tu n’es rien sans moi,
Et aide-moi à crier que je ne suis rien sans toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εmə mwa,
dɔnə mwa la ʃɑ̃sə dεtʁə a twa,
ʒə nə vø pa tʁavεʁse la vi lwɛ̃ də twa.

aksεptə lamuʁ kə ʒε tɑ̃dʁəmɑ̃ kyltive puʁ twa,
ɔbliʒə mɔ̃ kœʁ a dəvəniʁ depɑ̃dɑ̃ də twa,
ʒə nə vø pa muʁiʁ sɑ̃ tavwaʁ ø a mwa.

akœjə mɔ̃n- amuʁ e mε sɑ̃timɑ̃,
ɡaʁdə lεz- ynikəmɑ̃ puʁ twa,
swaz- eɡɔistə, ʒystə puʁ sεtə ʃozə la.

dɔnə mwa sə kə ty dɔnεz- a sεtə fijə, il i a ɑ̃kɔʁə kεlk tɑ̃,
ɔbliʒə mwa a nə plys vwaʁ lə mɔ̃də kə paʁ tε ʒɔliz- iø,
ɡʁavə syʁ lε myʁ də ma vi, kə də mwa ty ε amuʁø.

lεsə mwa tεme e tə fεʁə ʁεve,
fɔʁsə mwa a mə kɔ̃sakʁe ynikəmɑ̃ a twa,
nə mə dɔnə pa dotʁə- ʃwa kə də vulwaʁ vivʁə avεk twa.

dəvjɛ̃ mɔ̃ səl e ynikə suε,
kʁi mwa kə ty nε ʁjɛ̃ sɑ̃ mwa,
e εdə mwa a kʁje kə ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ sɑ̃ twa.