Poème-France.com

Poeme : Une FlècheUne Flèche

Tu sais, cette flèche,
Celle que l’on tire et qui ne fait pas mal,
Celle qui pénètre les cœurs et les rends moins pâles.

Cette flèche,
A été pour nous deux mal tirés,
Trop loin de toi, elle est passait.

Pourtant il me semblent qu’elle t’a effleuré,
Peut-être à telle fait, pendant quelque temps, effet,
Elle a sut ouvrir ton cœur.

Mais ne m’a pas laisser le temps de tendrement le cueillir,
Me redonneras telle une chance, de construire avec toi, un très bel avenir,
Ne t’inquiète pas, je serai cessir cette chance, je volerai ton petit cœur.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty sε, sεtə flεʃə,
sεllə kə lɔ̃ tiʁə e ki nə fε pa mal,
sεllə ki penεtʁə lε kœʁz- e lε ʁɑ̃ mwɛ̃ palə.

sεtə flεʃə,
a ete puʁ nu dø mal tiʁe,
tʁo lwɛ̃ də twa, εllə ε pasε.

puʁtɑ̃ il mə sɑ̃ble kεllə ta efləʁe,
pø tεtʁə a tεllə fε, pɑ̃dɑ̃ kεlkə tɑ̃, efε,
εllə a syt uvʁiʁ tɔ̃ kœʁ.

mε nə ma pa lεse lə tɑ̃ də tɑ̃dʁəmɑ̃ lə kœjiʁ,
mə ʁədɔnəʁa tεllə ynə ʃɑ̃sə, də kɔ̃stʁɥiʁə avεk twa, œ̃ tʁε bεl avəniʁ,
nə tɛ̃kjεtə pa, ʒə səʁε sesiʁ sεtə ʃɑ̃sə, ʒə vɔləʁε tɔ̃ pəti kœʁ.