Poème-France.com

Poeme : DéfaiteDéfaite

En moi résonnent les trompettes,
Celles qui signent ma défaite,
Et mes démons sont à la fête
D’avoir remporté leur quête.

Je suis perdu dans cet enfer
Et mes larmes inondent la terre,
Personne n’entend mes prières,
La Foi n’est plus dans mon glossaire.

Comment ai-je pu être assez con
Pour me bercer d’illusions
Et accepter que Cupidon
Soit de mon cœur le forgeron ?

Pourquoi faut-il que je l’aime ?
Pourquoi n’en est-il pas de même
Pour cette fille, cette gemme
Dont mon âme s’est fait l’emblême ?

Il a suffit d’un seul obstacle
Pour que le divin réceptacle
De son cœur en grande débâcle
Fasse fi de tous les miracles.

Je pensais pouvoir l’aider,
Avoir ma chance et la combler,
Sans doute me suis-je trompé,
Je ramasse mon cœur brisé…
Tomooki

PostScriptum

… : ’ (…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ mwa ʁezɔne lε tʁɔ̃pεtə,
sεllə ki siɲe ma defεtə,
e mε demɔ̃ sɔ̃t- a la fεtə
davwaʁ ʁɑ̃pɔʁte lœʁ kεtə.

ʒə sɥi pεʁdy dɑ̃ sεt ɑ̃fe
e mε laʁməz- inɔ̃de la teʁə,
pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃ mε pʁjεʁə,
la fwa nε plys dɑ̃ mɔ̃ ɡlɔsεʁə.

kɔmɑ̃ ε ʒə py εtʁə ase kɔ̃
puʁ mə bεʁse dilyzjɔ̃
e aksεpte kə kypidɔ̃
swa də mɔ̃ kœʁ lə fɔʁʒəʁɔ̃ ?

puʁkwa fo til kə ʒə lεmə ?
puʁkwa nɑ̃n- εt- il pa də mεmə
puʁ sεtə fijə, sεtə ʒamə
dɔ̃ mɔ̃n- amə sε fε lɑ̃blεmə ?

il a syfi dœ̃ səl ɔpstaklə
puʁ kə lə divɛ̃ ʁesεptaklə
də sɔ̃ kœʁ ɑ̃ ɡʁɑ̃də debaklə
fasə fi də tus lε miʁaklə.

ʒə pɑ̃sε puvwaʁ lεde,
avwaʁ ma ʃɑ̃sə e la kɔ̃ble,
sɑ̃ dutə mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe,
ʒə ʁamasə mɔ̃ kœʁ bʁize…