Poème-France.com

Poeme : OserOser

Sans audace, la lutte est vaine.
Ecrire son propre destin,
Teinte à l’ouie en bris de chaîne ;
Un morne plat vire au festin…

L’être complexe et se gangrène,
En écoutant l’esprit chagrin,
Passer outre en quête d’Eden,
A sa guise, moudre son grain.

Concrétiser l’imaginaire,
Galvanise le freluquet,
Marrie l’extra à l’ordinaire,
Ne plus jamais rester à quai.

Accomplir ses projets, ses rêves,
Procrée une matrice en or,
Où les actes forment la sève,
Et engendre un joyeux décor.
Transvers

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɑ̃z- odasə, la lytə ε vεnə.
εkʁiʁə sɔ̃ pʁɔpʁə dεstɛ̃,
tɛ̃tə a lui ɑ̃ bʁi də ʃεnə,
œ̃ mɔʁnə pla viʁə o fεstɛ̃…

lεtʁə kɔ̃plεksə e sə ɡɑ̃ɡʁεnə,
ɑ̃n- ekutɑ̃ lεspʁi ʃaɡʁɛ̃,
pase utʁə ɑ̃ kεtə dədɛ̃,
a sa ɡizə, mudʁə sɔ̃ ɡʁɛ̃.

kɔ̃kʁetize limaʒinεʁə,
ɡalvanizə lə fʁəlykε,
maʁi lεkstʁa a lɔʁdinεʁə,
nə plys ʒamε ʁεste a kε.

akɔ̃pliʁ sε pʁɔʒε, sε ʁεvə,
pʁɔkʁe ynə matʁisə ɑ̃n- ɔʁ,
u lεz- aktə fɔʁme la sεvə,
e ɑ̃ʒɑ̃dʁə œ̃ ʒwajø dekɔʁ.