Poème-France.com

Poeme : Marcher Avec ToiMarcher Avec Toi

Marche sur un sol rocailleux
Sues ta peine à grosses gouttes
Ecrase le chemin, metre aprés metre
Porte ton espoir plus haut que ces montagnes

Je m’en viens, frileux et gêné.
A tes pas, je me mets à la suite
Lançant mon regard
Vers ce point que tu fixes

Temps qui passe si lentement
Porte qui s’ouvre et se ferme.
L’aigle plâne au-dessus de ma tête
Couvrant de son aile gigantesque
Mes pensées vagabondes

Même le Soleil courre la-bas
Perdu dans l’espace
Lointain, nu, désoeuvré,
Vers quelques rêves illusoires
Travis

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maʁʃə syʁ œ̃ sɔl ʁɔkajø
sɥ ta pεnə a ɡʁɔsə ɡutə
εkʁazə lə ʃəmɛ̃, mεtʁə apʁe mεtʁə
pɔʁtə tɔ̃n- εspwaʁ plys-o kə sε mɔ̃taɲə

ʒə mɑ̃ vjɛ̃, fʁiløz- e ʒεne.
a tε pa, ʒə mə mεtz- a la sɥitə
lɑ̃sɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ
vεʁ sə pwɛ̃ kə ty fiksə

tɑ̃ ki pasə si lɑ̃təmɑ̃
pɔʁtə ki suvʁə e sə fεʁmə.
lεɡlə planə o dəsy də ma tεtə
kuvʁɑ̃ də sɔ̃n- εlə ʒiɡɑ̃tεskə
mε pɑ̃se vaɡabɔ̃də

mεmə lə sɔlεj kuʁʁə la ba
pεʁdy dɑ̃ lεspasə
lwɛ̃tɛ̃, ny, dezœvʁe,
vεʁ kεlk ʁεvəz- ilyzwaʁə