Poème-France.com

Poeme : Les Yeux D’Un AngeLes Yeux D’Un Ange

Tu vole dans ma mémoire tel un papillon
Tu récolte le nectar de notre union
Tes ailles pousse ton chemin jusqu’au ciel
Est maintenant tu t’en va rejoindre l’eternel

Tu as les yeux d’un ange
Et en nous tous ce mélange
Tu as les yeux d’un ange
Et renvoi sa puissance

Éclairé par ta lumière je repars sur terre
Trop pure et brisée au vent
Indigne de ta présence
Trefa4Feuille

PostScriptum

pour s’envoller !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty vɔlə dɑ̃ ma memwaʁə tεl œ̃ papijɔ̃
ty ʁekɔltə lə nεktaʁ də nɔtʁə ynjɔ̃
tεz- ajə pusə tɔ̃ ʃəmɛ̃ ʒysko sjεl
ε mɛ̃tənɑ̃ ty tɑ̃ va ʁəʒwɛ̃dʁə lətεʁnεl

ty a lεz- iø dœ̃n- ɑ̃ʒə
e ɑ̃ nu tus sə melɑ̃ʒə
ty a lεz- iø dœ̃n- ɑ̃ʒə
e ʁɑ̃vwa sa pɥisɑ̃sə

eklεʁe paʁ ta lymjεʁə ʒə ʁəpaʁ syʁ teʁə
tʁo pyʁə e bʁize o vɑ̃
ɛ̃diɲə də ta pʁezɑ̃sə