Poème-France.com

Poeme : Fascinante Petite PuceFascinante Petite Puce

Mais qui est cette charmeuse ?
Aux proses si fascinantes…
Qui est cette ensorceleuse ?
A l’allure au combien envoutante…

C’est une petite puce si fragile…
Qui en est à l’origine…

Notre entente a été si magique,
Qu’elle en a découlé des vers fantastiques…
Un hymne à l’amour merveilleux,
Bordé d’un sentiment si mystérieux…

Je ne peux qu’apprécier ces moments…
Car avec toi j’ai vécu de fabuleux instants…
Triste Inconnu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε ki ε sεtə ʃaʁmøzə ?
o pʁozə si fasinɑ̃tə…
ki ε sεtə ɑ̃sɔʁsəløzə ?
a lalyʁə o kɔ̃bjɛ̃ ɑ̃vutɑ̃tə…

sεt- ynə pətitə pysə si fʁaʒilə…
ki ɑ̃n- εt- a lɔʁiʒinə…

nɔtʁə ɑ̃tɑ̃tə a ete si maʒikə,
kεllə ɑ̃n- a dekule dε vεʁ fɑ̃tastik…
œ̃n- imnə a lamuʁ mεʁvεjø,
bɔʁde dœ̃ sɑ̃timɑ̃ si misteʁjø…

ʒə nə pø kapʁesje sε mɔmɑ̃…
kaʁ avεk twa ʒε veky də fabyløz- ɛ̃stɑ̃…