Poème-France.com

Poeme : MerciMerci

Tu m’as montré,
Que je pouvais compter sur toi.
Tu m’as écouté,
Et tu as pleuré pour moi.
Je veux te dire en ce jour précis,
Qu’ailleurs ou ici,
Je serai aussi là pour toi.
Je remercie dieu de m’avoir permis,
De faire ta connaissance.
Toi pour qui,
J’ai maintenant confiance.
Ma méfiance et mon indifférence,
Se sont effacées en ta présence.
Ma destinée était de te rencontrer.
Merci d’être mon ami.
Maintenant je n’ai plus peur,
Je te dis merci du fond du cœur !
Triste Inconnu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma mɔ̃tʁe,
kə ʒə puvε kɔ̃te syʁ twa.
ty ma ekute,
e ty a pləʁe puʁ mwa.
ʒə vø tə diʁə ɑ̃ sə ʒuʁ pʁesi,
kajœʁz- u isi,
ʒə səʁε osi la puʁ twa.
ʒə ʁəmεʁsi djø də mavwaʁ pεʁmi,
də fεʁə ta kɔnεsɑ̃sə.
twa puʁ ki,
ʒε mɛ̃tənɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə.
ma mefjɑ̃sə e mɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə,
sə sɔ̃t- efasez- ɑ̃ ta pʁezɑ̃sə.
ma dεstine etε də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
mεʁsi dεtʁə mɔ̃n- ami.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε plys pœʁ,
ʒə tə di mεʁsi dy fɔ̃ dy kœʁ !