Poème-France.com

Poeme : IncompatibleIncompatible

Inaccessible amour, barrière infranchissable
Incompatible pour toujours, enfer interminable

Mon cœur brûle de dépit, poussière il devient
A cet heure j’hurle mon mépris en prière jusqu’au matin

La peine et la tristesse sont devenus mes emblèmes ! !
Tel une malédiction les conséquences sont les mêmes ! ! !

Perdu entre passion et dérision je ne sais quoi faire
Pour que notre relation ne soit éphémère

Je ne veut pas te perdre ni t’abandonner
Même si je devais souffrir une éternité

Ne me laisse pas ne m’abandonne pas
Même si je ne peut te donner ce que tu atend ici bas

Je suis avec toi sans pouvoir t’aider
Pourtant j’ai mal de ce qui t’est arrivé
Triste Inconnu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

inaksesiblə amuʁ, baʁjεʁə ɛ̃fʁɑ̃ʃisablə
ɛ̃kɔ̃patiblə puʁ tuʒuʁ, ɑ̃fe ɛ̃tεʁminablə

mɔ̃ kœʁ bʁylə də depi, pusjεʁə il dəvjɛ̃
a sεt œʁ ʒyʁlə mɔ̃ mepʁiz- ɑ̃ pʁjεʁə ʒysko matɛ̃

la pεnə e la tʁistεsə sɔ̃ dəvənys mεz- ɑ̃blεmə ! !
tεl ynə malediksjɔ̃ lε kɔ̃sekɑ̃sə sɔ̃ lε mεmə ! ! !

pεʁdy ɑ̃tʁə pasjɔ̃ e deʁizjɔ̃ ʒə nə sε kwa fεʁə
puʁ kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ nə swa efemεʁə

ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə ni tabɑ̃dɔne
mεmə si ʒə dəvε sufʁiʁ ynə etεʁnite

nə mə lεsə pa nə mabɑ̃dɔnə pa
mεmə si ʒə nə pø tə dɔne sə kə ty atɑ̃t- isi ba

ʒə sɥiz- avεk twa sɑ̃ puvwaʁ tεde
puʁtɑ̃ ʒε mal də sə ki tεt- aʁive