Poème-France.com

Poeme : Au Fidele ScoutAu Fidele Scout

L’ocean n’etait pas assez grand pour te retenir
Les bateaux t’attendaient sur le quai t’attendaient pour partir
Aux quatre coins du monde tu t’en allait joyeux
Ton cœur qui vagabonde et t’es toujours heureux

La montagne etait belle en autonme dans ton pays
Pour un soir tu etais rassemblee avec tout tes amis
L’orage sur la terre deja se preparait
Qui aurait dit mon frere qu il allait t’emporter

Un adieu c’est trop triste pour toi mon vieux copin
Je te dis aurrevoir a bientot a ce soir a demain
Prepare notre tente on se retrouvera
Dans un camp de lumiere dans le grand camp de joie

Et demain je reprendrais la route en pensant a CHARLIE
Toi qui fait ta promesse avec nous sache le aujourd’hui
Un amie de naguere que tu ne connais pas
Portait un foulard vert et jaune comme toi
Triste Inconnue

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɔsəɑ̃ nətε pa ase ɡʁɑ̃ puʁ tə ʁətəniʁ
lε bato tatɑ̃dε syʁ lə kε tatɑ̃dε puʁ paʁtiʁ
o katʁə kwɛ̃ dy mɔ̃də ty tɑ̃n- alε ʒwajø
tɔ̃ kœʁ ki vaɡabɔ̃də e tε tuʒuʁz- œʁø

la mɔ̃taɲə ətε bεllə ɑ̃n- otɔ̃mə dɑ̃ tɔ̃ pεi
puʁ œ̃ swaʁ ty ətε ʁasɑ̃bli avεk tu tεz- ami
lɔʁaʒə syʁ la teʁə dəʒa sə pʁəpaʁε
ki oʁε di mɔ̃ fʁəʁə k il alε tɑ̃pɔʁte

œ̃n- adjø sε tʁo tʁistə puʁ twa mɔ̃ vjø kɔpɛ̃
ʒə tə di oʁəvwaʁ a bjɛ̃to a sə swaʁ a dəmɛ̃
pʁəpaʁə nɔtʁə tɑ̃tə ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa
dɑ̃z- œ̃ kɑ̃ də lymjəʁə dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ kɑ̃ də ʒwa

e dəmɛ̃ ʒə ʁəpʁɑ̃dʁε la ʁutə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a ʃaʁli
twa ki fε ta pʁɔmεsə avεk nu saʃə lə oʒuʁdɥi
œ̃n- ami də naɡəʁə kə ty nə kɔnε pa
pɔʁtε œ̃ fulaʁ vεʁ e ʒonə kɔmə twa