Poème-France.com

Poeme : Je T MJe T M

Tu m’a vu marcher,
Sur le chemin de la vie,
Tu m’a dit « jpeu t’accompagner ? »
Et moi l’idiote j’ai dit oui

J’ai soulevé tes mèches noires,
Pr voir ce qu’il y avait dessous,
A mon grand désespoir
C’était plus beau que tout

Et tu m’a regardé
Avec tes grands yeux
Couleur mer déchainée
D’un si beau bleu
Que je m’y suis noyée

Tes mains frolaient mon visage,
C’était doux, c’était beau,
C’était comme un nuage,
Qui a rempli mes yeux d’eau

T’en a eu marre du chemin,
Qu’avec moi tu suivais,
Et du jour au lendemain,
Tu t’es cassé,

T’a meme pas eu le courage
Te me le dire en face
Et mon joli nuage
S’est rempli de crasse
Est devenu un orage
Qui chaque jour me casse

Tu m’a laissé me jeter
Dans le vide de tes yeux
J’en tomberai jamais
Mais j’en guéri peu à peu

Et si demain je meurre
Ds un dernier effort
Je crirai de tt mon cœur
Que je t’aime encore

Je técrit ça,
Tu ne le lira jamais,
Je te reverrai surement pas,
Tu m’a surement oublié,
Mais moi je ne t’oublie pas,
Je ne t’oublirai jamais…
Tristesse_25023

PostScriptum

C encore une otre copine ki me l’a envoyer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma vy maʁʃe,
syʁ lə ʃəmɛ̃ də la vi,
ty ma dit « ʒpø takɔ̃paɲe ? »
e mwa lidjɔtə ʒε di ui

ʒε suləve tε mεʃə nwaʁə,
pe εʁ vwaʁ sə kil i avε dəsu,
a mɔ̃ ɡʁɑ̃ dezεspwaʁ
setε plys bo kə tu

e ty ma ʁəɡaʁde
avεk tε ɡʁɑ̃z- iø
kulœʁ mεʁ deʃεne
dœ̃ si bo blø
kə ʒə mi sɥi nwaje

tε mɛ̃ fʁɔlε mɔ̃ vizaʒə,
setε du, setε bo,
setε kɔmə œ̃ nɥaʒə,
ki a ʁɑ̃pli mεz- iø do

tɑ̃n- a y maʁə dy ʃəmɛ̃,
kavεk mwa ty sɥivε,
e dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃,
ty tε kase,

ta məmə pa y lə kuʁaʒə
tə mə lə diʁə ɑ̃ fasə
e mɔ̃ ʒɔli nɥaʒə
sε ʁɑ̃pli də kʁasə
ε dəvəny œ̃n- ɔʁaʒə
ki ʃakə ʒuʁ mə kasə

ty ma lεse mə ʒəte
dɑ̃ lə vidə də tεz- iø
ʒɑ̃ tɔ̃bəʁε ʒamε
mε ʒɑ̃ ɡeʁi pø a pø

e si dəmɛ̃ ʒə məʁə
de εs œ̃ dεʁnje efɔʁ
ʒə kʁiʁε də te te mɔ̃ kœʁ
kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

ʒə tekʁi sa,
ty nə lə liʁa ʒamε,
ʒə tə ʁəveʁε syʁəmɑ̃ pa,
ty ma syʁəmɑ̃ ublje,
mε mwa ʒə nə tubli pa,
ʒə nə tubliʁε ʒamε…