Poème-France.com

Poeme : A L’Aube De Ma MélancolieA L’Aube De Ma Mélancolie

Je me promenais seule avec mes regrets
Toujours à fuir les gens et leur cupidité
Je courais après des rêves sans espoir
En évitant mon reflet dans les miroirs.

J’avais juré de ne plus m’accrocher
A quiconque, ni même à une idée,
Je ne voulais plus espérer en chacun
Pour une illusion noircissant mes matins.

Je passais donc tous mes jours sans envie
Me baladant tel un être sans vie
Dans les méandres étouffants de ce monde
Me poussant peu à peu dans ma tombe.

Mais même dans les moments les plus noirs
Retenti toujours un éclair, une lueur d’espoir,
Une chance pour des lendemains plus beaux
Qui donne à la vie un sens nouveau.

Ainsi, à l’aube de ma mélancolie
Après tant de pleurs versés durant mes nuits
Un ange s’est doucement penché sur mes jours
Et les a enveloppés d’un tendre amour.

Il m’a guidé vers d’autres chemins
Sans me brusquer, juste en me tenant la main,
Et grâce à lui j’ai découvert qu’il fallait
Envers et contre tout ne jamais abandonner.

Il a rempli ma vie d’une nouvelle lumière
Et éloigné mes douloureux hivers,
Prés de lui je m’abrite sans peur
Goûtant à la douceur du bonheur.

Et même si reviennent un jour mes chagrins,
Même si cette histoire malgré tout a une fin
Et que je dois me résigner à ne plus l’aimer
Jamais je ne l’oublierai.

Car en lui j’ai trouvé ce que je cherchais
Il est tous mes rêves qu’autrefois je haïssais
L’équilibre qu’il manquait à mon âme,
Il ma sauvé de mes propres flammes.

A Stéphane
Tsilia

PostScriptum

J’aimerais avoir votre avis, merci !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə pʁɔmənε sələ avεk mε ʁəɡʁε
tuʒuʁz- a fɥiʁ lε ʒɑ̃z- e lœʁ kypidite
ʒə kuʁεz- apʁε dε ʁεvə sɑ̃z- εspwaʁ
ɑ̃n- evitɑ̃ mɔ̃ ʁəflε dɑ̃ lε miʁwaʁ.

ʒavε ʒyʁe də nə plys makʁoʃe
a kikɔ̃kə, ni mεmə a ynə ide,
ʒə nə vulε plysz- εspeʁe ɑ̃ ʃakœ̃
puʁ ynə ilyzjɔ̃ nwaʁsisɑ̃ mε matɛ̃.

ʒə pasε dɔ̃k tus mε ʒuʁ sɑ̃z- ɑ̃vi
mə baladɑ̃ tεl œ̃n- εtʁə sɑ̃ vi
dɑ̃ lε meɑ̃dʁəz- etufɑ̃ də sə mɔ̃də
mə pusɑ̃ pø a pø dɑ̃ ma tɔ̃bə.

mε mεmə dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys nwaʁ
ʁətɑ̃ti tuʒuʁz- œ̃n- eklεʁ, ynə lɥœʁ dεspwaʁ,
ynə ʃɑ̃sə puʁ dε lɑ̃dəmɛ̃ plys bo
ki dɔnə a la vi œ̃ sɑ̃s nuvo.

ɛ̃si, a lobə də ma melɑ̃kɔli
apʁε tɑ̃ də plœʁ vεʁse dyʁɑ̃ mε nɥi
œ̃n- ɑ̃ʒə sε dusəmɑ̃ pɑ̃ʃe syʁ mε ʒuʁ
e lεz- a ɑ̃vəlɔpe dœ̃ tɑ̃dʁə amuʁ.

il ma ɡide vεʁ dotʁə- ʃəmɛ̃
sɑ̃ mə bʁyske, ʒystə ɑ̃ mə tənɑ̃ la mɛ̃,
e ɡʁasə a lɥi ʒε dekuvεʁ kil falε
ɑ̃vεʁz- e kɔ̃tʁə tu nə ʒamεz- abɑ̃dɔne.

il a ʁɑ̃pli ma vi dynə nuvεllə lymjεʁə
e elwaɲe mε duluʁø ivεʁ,
pʁe də lɥi ʒə mabʁitə sɑ̃ pœʁ
ɡutɑ̃ a la dusœʁ dy bɔnœʁ.

e mεmə si ʁəvjεne œ̃ ʒuʁ mε ʃaɡʁɛ̃,
mεmə si sεtə istwaʁə malɡʁe tut- a ynə fɛ̃
e kə ʒə dwa mə ʁeziɲe a nə plys lεme
ʒamε ʒə nə lubljəʁε.

kaʁ ɑ̃ lɥi ʒε tʁuve sə kə ʒə ʃεʁʃε
il ε tus mε ʁεvə kotʁəfwa ʒə-ajsε
lekilibʁə kil mɑ̃kε a mɔ̃n- amə,
il ma sove də mε pʁɔpʁə- flamə.

a stefanə