Poème-France.com

Poeme : Je T’Ai Trouvé Toi…Je T’Ai Trouvé Toi…

Telle une reine qui a trouvé son roi,
Telle une île qui a trouvé la mer,
Telle une étoile qui a conquis l’univers,
Tel un mot qui a trouvé un sens,
Tel un malheureux qui a trouvé la chance,
Tel un mort qui a retrouvé la vie,
Tel un dégoût qui a retrouvé l’envie,
Tel un cœur qui a trouvé une âme,
Tel un feu qui a trouvé sa flamme,
Tel un été qui a trouvé sa chaleur,
Telle une musique qui a trouvé son chanteur,
Telle une mémoire qui a trouvé son souvenir,
Telle un regard qui a trouvé un sourire,
Telle une histoire qui a trouvé une fin,
Tel un enfant qui a trouvé son chemin,
Tel un nouveau né qui apprend a respirer,
Tel un rêve qui devient réalité,
Tel un ange qui a trouvé son auréole,
Tel un oiseau qui a pris son envol,
Tel un pays qui a trouvé son emblème,
Tel moi, qui te dis « je t’aime »,
Tel tout cela, je t’ai trouvé toi…
Tsilia

PostScriptum

Déclaration d’amour.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεllə ynə ʁεnə ki a tʁuve sɔ̃ ʁwa,
tεllə ynə ilə ki a tʁuve la mεʁ,
tεllə ynə etwalə ki a kɔ̃ki lynive,
tεl œ̃ mo ki a tʁuve œ̃ sɑ̃s,
tεl œ̃ maləʁø ki a tʁuve la ʃɑ̃sə,
tεl œ̃ mɔʁ ki a ʁətʁuve la vi,
tεl œ̃ deɡu ki a ʁətʁuve lɑ̃vi,
tεl œ̃ kœʁ ki a tʁuve ynə amə,
tεl œ̃ fø ki a tʁuve sa flamə,
tεl œ̃n- ete ki a tʁuve sa ʃalœʁ,
tεllə ynə myzikə ki a tʁuve sɔ̃ ʃɑ̃tœʁ,
tεllə ynə memwaʁə ki a tʁuve sɔ̃ suvəniʁ,
tεllə œ̃ ʁəɡaʁ ki a tʁuve œ̃ suʁiʁə,
tεllə ynə istwaʁə ki a tʁuve ynə fɛ̃,
tεl œ̃n- ɑ̃fɑ̃ ki a tʁuve sɔ̃ ʃəmɛ̃,
tεl œ̃ nuvo ne ki apʁɑ̃t- a ʁεspiʁe,
tεl œ̃ ʁεvə ki dəvjɛ̃ ʁealite,
tεl œ̃n- ɑ̃ʒə ki a tʁuve sɔ̃n- oʁeɔlə,
tεl œ̃n- wazo ki a pʁi sɔ̃n- ɑ̃vɔl,
tεl œ̃ pεi ki a tʁuve sɔ̃n- ɑ̃blεmə,
tεl mwa, ki tə dis « ʒə tεmə »,
tεl tu səla, ʒə tε tʁuve twa…