Poème-France.com

Poeme : Si La Mort…Si La Mort…

29/11/03

Si un jour la mort m’emmène avant toi
Ne sois pas triste pour moi,
Même si la vie ne nous laisse pas le temps
De vivre notre amour entièrement

Je veux que tu vives
Plus fort qu’avant
Je veux que tu vives
Pour nous deux en même temps,
Parce qu’au delà des frontières
Au delà de tout ce qu’il existe déjà
Au delà des mers et des deserts
Au delà, notre amour nous survivra…

Tu le porteras comme un pendentif à ton cou
Pendu à tes lévres comme un mot doux,
Il sera toutes les étoiles de tes nuits
L’essence te menant sur les chemins de la vie

Je veux que tu vives
Plus fort qu’avant
Je veux que tu vives
Pour nous deux en même temps,
Parce que si la mort emporte mon âme
Elle te laissera mon cœur
Le feu et les flammes
De cet amour respirant le bonheur.
Tsilia

PostScriptum

Votre avis…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- nəf slaʃ ɔ̃zə slaʃ zeʁo tʁwa

si œ̃ ʒuʁ la mɔʁ mɑ̃mεnə avɑ̃ twa
nə swa pa tʁistə puʁ mwa,
mεmə si la vi nə nu lεsə pa lə tɑ̃
də vivʁə nɔtʁə amuʁ ɑ̃tjεʁəmɑ̃

ʒə vø kə ty vivə
plys fɔʁ kavɑ̃
ʒə vø kə ty vivə
puʁ nu døz- ɑ̃ mεmə tɑ̃,
paʁsə ko dəla dε fʁɔ̃tjεʁə
o dəla də tu sə kil εɡzistə deʒa
o dəla dε mεʁz- e dε dəzεʁ
o dəla, nɔtʁə amuʁ nu syʁvivʁa…

ty lə pɔʁtəʁa kɔmə œ̃ pɑ̃dɑ̃tif a tɔ̃ ku
pɑ̃dy a tε levʁə- kɔmə œ̃ mo du,
il səʁa tutə lεz- etwalə də tε nɥi
lesɑ̃sə tə mənɑ̃ syʁ lε ʃəmɛ̃ də la vi

ʒə vø kə ty vivə
plys fɔʁ kavɑ̃
ʒə vø kə ty vivə
puʁ nu døz- ɑ̃ mεmə tɑ̃,
paʁsə kə si la mɔʁ ɑ̃pɔʁtə mɔ̃n- amə
εllə tə lεsəʁa mɔ̃ kœʁ
lə fø e lε flamə
də sεt amuʁ ʁεspiʁɑ̃ lə bɔnœʁ.